Povodňový plán obce Loučná nad DesnouCharakteristika zájmového území

Obec Loučná nad Desnou se rozkládá cca 15 km severovýchodně od města Šumperk, příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Šumperk. Obcí prochází železnice, která byla zničena při povodních v roce 1997. Díky spojení s okolními obcemi Svazku obcí údolí Desné byla tato železnice znovu zprovozněna. Obec Loučná nad Desnou zahrnuje také místní části Kouty nad Desnou, Rejhotice, Kociánov, Loučná nad Desnou, Filipovou a Přemyslov. K 31. 12. 2023 bylo v obci evidováno 1 454 obyvatel. 

Mapa umístění obce Loučná nad Desnou

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Celé správní území obce spadá do Krkonošsko - jesenické soustavy a konkrétně do Jesenické podsoustavy. Intravilán Loučné nad Desnou, Kociánova, Rejhotic a části Filipové náleží do oblasti Hanušovické vrchoviny. Intravilán Koutů nad Desnou a Přemyslova náleží do oblasti Hrubého Jeseníku. Podél řeky Desné se táhne oblast Šumperské kotliny, která svou rozlohou zahrnuje část intravilánu Loučné nad Desnou, Kociánova, Rejhotic a Filipové. Kotlina je ze západní strany obklopena Brannenskou vrchovinou, ze strany východní na ni navazuje Pradědská hornatina. Areál Koutů nad Desnou pak spadá do území Keprnické hornatiny.

Struktura půdního fondu

Na území obce Loučná nad Desnou nejvíce převažuje půdní typ kambizem. Na hranici katastru (severní, východní a jihovýchodní část) se vyskytuje kryptopodzol modální a podzol modální. V okolí vodních toků se nachází fluvizem modální. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území je 9 433,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (8 410,7 ha). Dále je pak území tvořeno trvalými travními porosty (432,5 ha), zbytek plochy tvoří ostatní plochy (240,9 ha), orná půda (141,2 ha), zastavěné plochy (78,0 ha), vodní plochy (68,0 ha) a zahrady (62,2 ha).

Využití pozemků v obci Loučná nad Desnou (k 31. 12. 2023)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 141.2 ha 1.5 %
Zahrady 62.2 ha 0.7 %
Trvalé travní porosty 432.5 ha 4.6 %
Lesní půda 8 410.7 ha 89.2 %
Vodní plochy 68.0 ha 0.7 %
Zastavěné plochy 78.0 ha 0.8 %
Ostatní plochy 240.9 ha 2.5 %
Celková výměra k. ú. 9 433.6 ha 100.0 %

Klimatické charakteristiky

Střední část katastrálního území spadá dle Quittovy klimatické klasifikace do oblasti mírně teplé MT2, jih katastrálního území - místní část Filipová, část Kociánova, Rejhotic a Přemyslova se nachází v oblasti chladné CH7, zbytek katastrálního území na severu a východě přechází do oblasti chladné CH6 a CH4. Průměrná roční teplota dosahuje 6 - 8 °C a průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 700 a 800 mm.

Charakteristika chladné podoblasti CH4, CH6 a CH7 a mírně teplé podoblasti MT2

Charakteristika MT2 CH4 CH6 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 0 - 20 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 80 - 120 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 160 - 180 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 60 - 70 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -6 - (-7) -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 12 - 14 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 2 - 4 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 4 - 5 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 120 - 140 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 600 - 700 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 400 - 500 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 140 - 160 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 130 - 150 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 30 - 40 40 - 50 40 - 50

 

Klimatické oblasti na území obce Loučná nad Desnou