Povodňový plán městyse Lomnice u TišnovaZpůsob vyhlašování SPA

Spojení na účastníky ochrany před povodněmi
Příloha: Plán spojení na důležité organizace
Způsob vyhlášení/odvolání SPA
Příloha: Dokumenty část Vzor vyhlášení a odvolání stavu pohotovosti a ohrožení

Obyvatelé a ostatní dotčené osoby na území městyse jsou o možnosti nebezpečí vzniku povodně a o vyhlášení II. / III. SPA informováni hromadnými sdělovacími prostředky: TV (ČT), Rozhlas (ČRo), Internet (webové stránky ČHMÚ), ale i cestou sdělení v hlášení místního rozhlasu.

Předseda povodňové komise městyse vyhlásí stav pohotovosti a stav ohrožení pro území městyse v případě, že nastanou podmínky pro jeho vyhlášení. Obyvatelé a ostatní dotčené osoby jsou o vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA) a stavu ohrožení (III. SPA) informováni a varováni pomocí:

  • spuštění sirény – varovný signál "všeobecná výstraha" s doplněním verbální informace („Nebezpečí zátopové vlny“)
  • informace v místním rozhlase: s upřesněním ohrožení a základních opatření osobám na území městyse. Předseda povodňové komise tak může operativně udílet pokyny obyvatelům a dalším osobám v ohroženém území ke zvládání povodně
  • megafon, SMS, telefonát, mobilní či pěší spojka
  • další způsoby (např. zveřejnění na úřední desce – jako duplicitní, doplňková varianta, hromadné sdělovací prostředky: vysílání ČT a ČRo)

Pokud je nutno stanovit časové pořadí při varování a informování obyvatelstva, je doporučeno toto pořadí:

  1. bezprostředně ohrožené obyvatelstvo
  2. majitelé nemovitostí, provozů, skladů, vedoucí institucí v záplavovém území a území ohroženém povodněmi
  3. ostatní (všeobecná informace)