Povodňový plán městyse Lomnice u TišnovaCharakteristika zájmového území

Městys Lomnice leží na toku Besének v Jihomoravském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov. Městys se skládá ze 4 částí - Brusná, Lomnice, Řepka, Veselí. K 31. 12. 2019 bylo v městysi evidováno 1 457 obyvatel. Celková rozloha katastrálního území městyse činí 1 455,82 ha.

Území Lomnice je tvořeno nezemědělskou půdou (55,5 %) a z ní největší plochy zaujímají lesní pozemky (84,8 %). Zbytek plochy dále tvoří zejména zemědělská půda (44,5 %). Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků.

Využití pozemků v městysu Lomnice (k 31. 12. 2019)

Typ pozemku Rozloha [ha] Podíl z rozlohy [%]
Orná půda 375,95 ha 25,82 %
Zahrady 38,78 ha 2,66 %
Ovocné sady 19,42 ha 1,33 %
Trvalé travní porosty 212,19 ha 14,58 %
Lesní půda 685,74 ha 47,10 %
Zastavěné plochy 22,01 ha 1,51 %
Vodní plochy 7,68 ha 0,53 %
Ostatní plochy 94,03 ha 6,46 %
Celková výměra k.ú. 1455,82 ha 100 %

Katastrální území městyse Lomnice

 

Výškové poměry na území městyse Lomnice

 

Sklonitostní poměry na území městyse Lomnice

 

Geomorfologické a klimatické poměry na území městyse Lomnice

Městys Lomnice se rozkládá na rozhraní Boskovické brázdy a Hornosvratecké vrchoviny, v přírodním parku Svratecká hornatina, přibližně 6 kilometrů severně od Tišnova.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá severní část území městyse do mírně teplé podoblasti MT3, jižní část městyse pak do mírně teplé podoblasti MT7. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území městyse oblastí MT3 a MT7
MT3 - Léto krátké, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem, zima normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. 
MT7 - Léto normálně dlouhé, mírné, mírně suché, přechodné období krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem, zima normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
 

Charakteristika klimatických oblastí na katastru městyse

Charakteristika
MT3
MT7
Počet letních dnů 20–30 30–40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120–140 140–160
Počet mrazových dnů 130–160 110–130
Počet ledových dnů 40–50 40–50
Průměrná teplota v lednu [°C] (-3)–(-4) (-2)–(-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16–17 16–17
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110–120 100–120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60–100 60–80
Srážkový úhrn za vegetační období (duben až září) 350–450 400–450
Srážkový úhrn za zimní období (duben až září) 250–300 250–300