Povodňový plán městyse Lomnice u TišnovaHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městyse Lomnice

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Lomnice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území městyse Lomnice je Besének. Pramení na severním svahu vrchu Lískovec v nadmořské výšce cca 625 m n. m. na hranicích k. ú. Brumov a Černovice. Odtud směřuje na jih a přibírá vodu z dalších bezejmenných toků. Při vtoku na území městyse Lomnice (403 m n.m.) se do něj vlévá Kozárovský potok. Od soutoku lemuje Besének silnici III/3773, v říčním kilometru 9,2 protéká v délce cca 600 metrů kolem rekreačních objektů nacházejících se na pravém břehu. V ř. km 8,5 se do Besénku vlévá tok Chrastová pramenící v Rašově. Mezi říčními kilometry 7,88 a 8,30 prochází Besének těsně kolem průmyslového areálu textilní výroby. Poté již vtéká do hustě osídlené oblasti městyse Lomnice, kde jsou přibližně v ř. km 7,29 - 7,78 oba břehy koryta opevněny. V ř. km 7,50 se do Besénku vlévá pravostranný bezejmenný přítok pramenící v oblasti Na Kláštercích. U soutoku (Na Potokách) se po obou stranách toku vyskytují obytné budovy, na levé straně se nachází průmyslový areál kovovýroby. Dále pokračuje Besének podél zalesněné oblasti až po část Nového Světa, kde se u hřiště nachází poslední ohrožený objekt ČOV Lomnice. Lomnici opouští Besének na výškové kótě 311 m n.m. Další tři pojmenované přítoky ústí do Besénku blízko Šerkovic. Je to potok Brusná, Rašovský potok a Ždánický potok. Z Šerkovic pokračuje Besének dále na jih směrem do Lomničky u Tišnova, kde se otáčí přibližně na západ, zleva do něj přitéká potok Lomnička. Besének pak protéká mezi kopci Květnice a Dřínová a v Předklášteří se vlévá zleva do Svratky. Délka toku činí 17,7 km, plocha povodí potoka má rozlohu 69,0 km².

 Základní hydrologické charakteristiky Besénku

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Lomnička u Tišnova  2,46 0,14 5,5 10 16,5 22,5 29,5 40 49

Zhlazený podélný profil Besénku

Ostatní vodní toky

Na území městyse Lomnice se vyskytují další významné vodní toky:

Veselský potok pramení v oblasti Radostinky nad městysem. U budovy s číslem popisným 136 je tok sveden do vydlážděného koryta a posléze zatrubněn v délce cca 117 metrů. V ř. km 0,29 se do něj vlévá Novosvětský potok. Před vtokem Veselského potoku do Besénku je koryto opět vydlážděno a na obou březích se v těsné blízkosti nachází skupina ohrožených objektů. Veselský potok se do Besénku vlévá jako jeho pravostranný přítok v ř. km 6,6.

Novosvětský potok pramení v části Veselí v nebeské nádrži. Odtud je v zatrubněném profilu vyveden a pokračuje neosídlenou částí podél místní komunikace až k Základní škole, kde se stáčí a jako pravostranný přítok se vlévá do Veselského potoka.

Vodní tok Brusná pramení nad stejnojmennou částí v oblasti Na zhoři. V ř. km 2.63 je tok nakrátko zatrubněn a posléze pokračuje v korytě s kamenným opevněním v délce cca 300 m. Dále již protéká neosídlenou oblastí a v ř. km 1,22 vtéká do malé nádrže Řepka, za níž již opouští katastrální území městyse Lomnice.

Vodní toky na území městyse Lomnice

Základní údaje o vodních dílech na území městyse Lomnice

Přehled vodních děl na území městyse Lomnice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území městyse Lomnice se nachází 7 rybníků, přičemž 2 se nachází ve vlastnictví městyse a 5 v soukromém vlastnictví. Žádné z těchto vodních děl však nemá zásadní vliv na odtokové poměry v městysi.