Povodňový plán městyse Lomnice u TišnovaCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území městyse Lomnice je při povodni ohrožováno 108 budov, které trvale obývá zhruba 152 obyvatel, z toho 19 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem městyse.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území městyse Lomnice – agregované

Ohrožené objekty na území městyse Lomnice

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru městyse se nachází jeden objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o čistírnu odpadních vod nacházející se u fotbalového hřiště nedaleko budovy s č. p. 147.
Ohrožující objekty na území městyse Lomnice
Kontaminovaná místa na území městyse Lomnice

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí – POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Lomnice.

Všechny povodňové plány vlastníků nemovitostí, jsou uloženy na úřadě městyse u předsedy povodňové komise městyse.