Povodňový plán města KelčPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území města lze v současnosti předpokládat potenciální možnost výskytu všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Nejvýznamnějším typem povodně, který se v obci může objevit, je povodeň z vodního toku, která zasáhla město v roce 1997. Neméně významné bývají povodně z lokálních přívalových dešťů, kterými bylo město postiženo naposledy v letech 2010 a 2012. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území města Kelč, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

Historické povodně

Město Kelč bylo zasaženo povodněmi v roce 1997, které tehdy postihly celou Moravu. K dalším velkým povodním došlo v letech 2010 a 2012. Vlivem tehdejších přívalových dešťů došlo ke splachům vody a bahna z polí. Byly zaplaveny domácnosti, zahrady, došlo ke škodám v zemědělství a také na komunikacích, především na nezpevněných, kdy příval vody odtrhl svrchní štěrkový kryt.