Povodňový plán obce KobylíHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Kobylí

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Kobylí a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Nejvýznamnějším vodním tokem území je Trkmanka, která protéká západní částí intravilánu obce Kobylí.

Trkmanka (místně též Svodnica) pramení ve Ždánickém lese, severozápadně od Ždánic, pod vrchem Radlovec (426 m) a teče přibližně jihozápadním směrem. Protéká obcemi Ždánice, Dražůvky, Želetice, Násedlovice, Kobylí, Bořetice, Velké Pavlovice. U města Podivín se v ř. km 34,5 vlévá zleva do Dyje. Délka toku je 41,7 km a plocha povodí měří 359 km2. Největším přítokem Trkmanky je Spálený potok. Dalšími přítoky jsou například Ždánický, Lovčický, Nenkovický, Čejčský, Němčický a Bílovický potok.

Vodní tok Trkmanka je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Vodní toky na území obce Kobylí


Základní údaje o vodních dílech na území obce Kobylí

Přehled vodních děl na území obce Kobylí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Kobylí se nachází tři vodní díla. Jedná se o soustavu tří mokřadů, které jsou součástí biocentra "Ostrůvek". Dohromady mají plochu cca 9,2 ha. Provozovatelem je obec Kobylí. Na místě, kde se nachází nynější mokřady, bylo dříve významné Kobylské jezero, které nedávno zaniklo.