Povodňový plán obce KobylíCharakteristika zájmového území

Obec Kobylí se nachází v Jihomoravském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hustopeče. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 2 052 obyvatel. Velikost obce činí 2104,5 ha.

Obec Kobylí je malebně rozložena v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve. Zastavěné území obce má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků doplněné o větší zemědělské a průmyslové komplexy. Celkem se na území nacházejí tři větší průmyslové a zemědělské komplexy, jež jsou umístěny na okrajích intravilánu.

Katastrální území obce Kobylí

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se obec nachází v systému Alpsko-himalájském, provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější západní Karpaty, oblasti Středomoravské Karpaty, většina území obce se nachází v celku Ždánický les, podcelku Boleradická vrchovina a okrsku Němčičská vrchovina. V severní a východní části už se jedná o celek Kyjovská pahorkatina, podcelek Mutěnická pahortkatina, okrsek Čejčská kotlina na severu a Šardická pahorkatina na východě.
Většina zastavěného území obce se pohybuje v nadmořské výšce kolem 205 m n. m. Nejvyšší body na katastru přesahují nadmořskou výšku 330 m.

Boleradická vrchovina je plochá vrchovina v jz. části Ždánického lesa s rozlohou 153,21 km2. Střední nadmořská výška je 254,9 m. je tvořená jílovci, pískovci a slepenci ždánické jednotky vnějšího flyše. Jedná se o vrchovinu se široce zaoblenými rozvodními hřbety, plošinami a široce rozevřenými často peckovitými údolími. Nejvyšším bode je Přední kout  o výšce 410,2 m v Divácké vrchovině.

Mutěnická pahorkatina je členitá pahorkatina v jz. a stř. části Kyjovské pahorkatiny s rozlohou 364,90 km2, výškou 2240,2 m. Převážně sarmatské a panonské jíly a písky, místy štěrky, méně sedimenty ždánické jednotky vnějšího flyše. Plochý erozně denudační povrch, zčásti překrytý sprašemi, s plochými rozvodními částmi terénu (plošiny a široce zaoblené rozvodní hřbety), širokými údolími a výraznou Čejčskou kotlinou. Nejvyšší bod je Domanínský kopec o výšce 312,4 m v Žádovické pahorkatině.

Katastr obce spadá do ptačí oblasti Hovoransko-Čejkovická a zasahuje také do evropské významné lokality Kuntínov.

Území obce Kobylí je z geologického hlediska tvořeno podél vodního toku Trkmanka nivním sedimentem, na který v úzkém pásu  navazuje písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment. Většina území obce je tvořeno sprašem a sprašovou hlínou, ale středem obce prochází tenkým pásem i smíšený sediment. Část intravilánu a sever obce má pelity, podřadně pískovce, slepence a pískovce. Prostorové uspořádání je dostupné v podobě Geovědní mapy 1 : 50 000 vytvořené Českou geologickou službou.

 

Struktura půdního fondu

V území obce Kobylí jednoznačně převažuje černozem modální. Kolem vodních toků se nachází černice karbonátová, pouze ve spodní části obce se u toku Trkmanka nachází fluvizem glejová, v severozápadní části se pak nachází především luvizem (oglejená, arenická, modální),  hnědozem modální a pararendzina modální.

Celková rozloha řešeného území činí 2 104,5 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce Kobylí vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (974 ha) a vinice (314,2 ha). Zbytek pozemků tvoří lesní půda (217,8 ha), sady (211,6 ha), ostatní plochy (161 ha), trvalé travní porosty (113,7 ha), zahrady (45,4 ha), zastavěné plochy (38,1 ha) a vodní plochy (28,6 ha).

Využití pozemků v obci Kobylí (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 974,0 ha 46,3 %
Chmelnice 0,0 ha 0 %
Vinice 314,2 ha 14,9 %
Zahrady 45,4 ha 2,2 %
Sady 211,6 ha 10,1 %
Trvalé travní porosty 113,7 ha 5,4 %
Lesní půda 217,8 ha 10,3 %
Vodní plochy 28,6 ha 1,4 %
Zastavěné plochy 38,1 ha 1,8 %
Ostatní plochy 161 ha 7,7 %
Celková výměra k.ú. 2104,5 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá obec Kobylí pod teplou klimatickou oblast T4. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým a velmi teplým létem, krátkým a teplým přechodným obdobím a krátkou a mírně teplou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 500–600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8–9 °C.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T4

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60