Povodňový plán obce KobylíCharakteristika zájmového území

Obec Kobylí se nachází v Jihomoravském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hustopeče, cca 19 km severně od Břeclavi. K 1. 1. 2023 je v obci evidováno 1 997 obyvatel. Výměra řešeného území obce je 2 104,8 ha.

Jedná se o vinařskou oblast ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. Katastr obce spadá do Ptačí oblasti Hovoransko-Čejkovická a zasahuje také do Evropsky významné lokality Kuntínov. Obec je součástí Svazku obcí Mokré HoryMikroregionu Hustopečsko.

Název obce se vyvíjel od roku 1252 a ten současný pochází z roku 1872. Název je odvozen od spojení kobylé či kobylí pole, což označovalo oboru na obci pro chov kobyl či plemenných klisen. 

Z pamětihodností na území obce najdeme například Kostel svatého Jiří, Kapli svatého Mikuláše, Muzeum obce a Stezku nad vinohrady.

Území obce Kobylí

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se obec nachází v systému Alpsko-himalájském, provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější západní Karpaty, oblasti Středomoravské Karpaty, většina území obce se nachází v celku Ždánický les, podcelku Boleradická vrchovina a okrsku Němčičská vrchovina. V severní a východní části už se jedná o celek Kyjovská pahorkatina, podcelek Mutěnická pahortkatina, okrsek Čejčská kotlina na severu a Šardická pahorkatina na východě.

Území obce Kobylí je z geologického hlediska tvořeno podél vodního toku Trkmanka nivním sedimentem, na který v úzkém pásu  navazuje písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment. Většina území obce je tvořeno spraší a sprašovou hlínou, ale středem obce prochází tenkým pásem i smíšený sediment. Část intravilánu a sever obce má pelity, podřadně pískovce, slepence a pískovce.

Prostorové uspořádání je dostupné v podobě Geovědní mapy 1 : 50 000 vytvořené Českou geologickou službou.

 

Struktura půdního fondu

V území obce Kobylí jednoznačně převažuje černozem modální. Kolem vodních toků se nachází černice karbonátová, pouze ve spodní části obce se u toku Trkmanka nachází fluvizem glejová, v severozápadní části se pak nachází především luvizem (oglejená, arenická, modální), hnědozem modální a pararendzina modální.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 2 104,8 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce Kobylí vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (992,1 ha). Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve. Zastavěné území obce má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků doplněné o větší zemědělské a průmyslové komplexy. 

Využití pozemků v obci Kobylí (dle ČSÚ k 1. 1. 2023)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 992,1 ha 47,1 %
Vinice 313,4 ha 14,9 %
Zahrady 53,9 ha 2,6 %
Sady 186,4 ha 8,9 %
Trvalé travní porosty 113,8 ha 5,4 %
Lesní půda 217,7 ha 10,3 %
Vodní plochy 29,6 ha 1,4 %
Zastavěné plochy 38,2 ha 1,8 %
Ostatní plochy 159,7 ha 7,6 %
Celková výměra k.ú. 2 104,8 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Kobylí se podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) pohybuje v intervalu 9,1 - 10 °C. Průměrný roční srážkový úhrn v severní části území v intervalu 501 - 550 mm a ve zbytku území v intervalu 551 - 600 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti T4.

Oblast T4 se vyznačuje létem velmi dlouhým, velmi teplým a velmi suchým. Přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem. Zima je velmi krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T4

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60

Vymezení klimatické oblasti na území obce Kobylí (dle Quitta, za období let 1960 - 2000)