Povodňový plán obce Hlásná TřebaňStupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Hlásná Třebaň může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Berounky a při přívalových povodních na LP Berounky - "Poličský potok". Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území obce Hlásná Třebaň:
 • Hlásný profil kat. C - Zadní Třebaň, Berounka
  Je situován na mostní konstrukci pro pěší mezi obcemi Hlásná Třebaň a Zadní Třebaň. Na mostě jsou vyznačeny SPA.
Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:
 • Hlásný profil kat. A - Beroun, Berounka  
  Profil ve správě ČHMÚ, se nachází pod ústím vodního toku Litávky. Hlásný profil se nachází asi 12 km nad obcí Hlásná Třebaň a je rozhodný pro vyhlašování SPA.
 • Hlásný profil kat. C - Nižbor, Berounka
  Profil ve správě obce Hýskov, který se nachází asi 8 ř. km nad městem Beroun. Hladinoměr je umístěn v Nižboru na silničním mostu na komunikaci č. 23617.
 • Hlásný profil kat. A - Zbečno, Berounka
  Profil ve správě ČHMÚ. Umístěn cca 50 m nad silničním mostem č. 20112-1 na levém břehu. Profil je vzdálen asi 18 ř. km nad městem Beroun.
 • Hlásný profil kat. C - Srbsko, Berounka
  Profil ve správě ČHMÚ. Profil je vzdálen od první ohrožené nemovitosti na k. ú. obce Hlásná Třebaň asi 5 km proti proudu Berounky. Profil je umístěn na betonovém pilíři mostní konstrukce "Srbecká lávka". Čtení SPA z levého břehu pod lávkou.
 • Hlásný profil kat. C - Karlštejn, Berounka
  Profil ve správě městyse Karlštejn. Profil bez přenosu dat. Nachází se pod silničním mostem č. 11615-1. Čtení SPA z pravého břehu (od železniční trati). Třetí stupeň povodňové aktivity je nakalibrován na lednovou povodeň v roce 2003. Profil je vzdálen od první ohrožené nemovitosti na k. ú. obce Hlásná Třebaň asi 1,3 km proti proudu Berounky.
 • Hlásný profil kat. C - Hlásná Třebaň - LP Berounky "Poličský potok"
  Profil ve správě obce Hlásná Třebaň, který se nachází na pozemku u č. p. 478. Čtení SPA je umístěno na vpusti do propustku pod ulicí Kytlinská.
 • Hlásný profil kat. A - Beroun, Litavka
  Profil ve správě ČHMÚ. Profil je umístěn v ř. km 1,1 před lávkou pro pěší na pravém břehu. Profil je opatřen automatickým přenosem dat a vodočetnou latí se stanovenými SPA.
 • Hlásný profil kat. C - Zdice, Litavka
  Profil ve správě města Zdice. Hlásný profil je umístěn na mostní konstrukci na silnici vedoucí od obce Slavíky. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS a vodočetnou latí se stanovenými SPA.
Směrodatné a doplňkové hlásné profily pro území obce Hlásná Třebaň

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 

 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na území obce Hlásná Třebaň nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 190 cm na hlásném profilu kategorie C Zadní Třebaň, Berounka
 • dosažením stavu 260 cm na hlásném profilu kategorie A Beroun, Berounka
 • dosažením stavu 200 cm na hlásném profilu kategorie C Nižbor, Berounka
 • dosažením stavu 240 cm na hlásném profilu kategorie A Zbečno, Berounka
 • dosažením stavu 150 cm na hlásném profilu kategorie A Beroun, Litavka
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Na území obce Hlásná Třebaň je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 220 cm na hlásném profilu kategorie C Zadní Třebaň, Berounka
 • dosažením stavu 320 cm na hlásném profilu kategorie A Beroun, Berounka
 • dosažením stavu 240 cm na hlásném profilu kategorie C Nižbor, Berounka
 • dosažením stavu 320 cm na hlásném profilu kategorie A Zbečno, Berounka
 • dosažením stavu 200 cm na hlásném profilu kategorie A Beroun, Litavka
 • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností 
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Beroun nebo povodňovou komisí Středočeského kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území obce Hlásná Třebaň je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 242 cm na hlásném profilu kategorie C Zadní Třebaň, Berounka
 • dosažením stavu 400 cm na hlásném profilu kategorie A Beroun, Berounka
 • dosažením stavu 280 cm na hlásném profilu kategorie C Nižbor, Berounka
 • dosažením stavu 400 cm na hlásném profilu kategorie A Zbečno, Berounka
 • dosažením stavu 250 cm na hlásném profilu kategorie A Beroun, Litavka
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru obce - vzniku přívalové povodně v obci
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí ORP Beroun nebo povodňovou komisí Středočeského kraje)

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)