Povodňový plán obce Hlásná TřebaňCharakteristika zájmového území

Obec Hlásná Třebaň se nachází na dolním toku Berounky ve Středočeském kraji. Obec leží 10 km jihovýchodním směrem od města Beroun, které je příslušnou obcí s rozšířenou působností. Obec se rozkládá na jednom katastrálním území – Hlásná Třebaň. V obci je evidováno 1060 obyvatel (zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, data k 31.12.201hlt_prehledka

Území obce Hlásná Třebaň

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Zájmové území se rozkládá v Brdské oblasti, na pomezí Hořovické pahorkatiny a Pražské plošiny. Značnou část obce zaujímá podcelek Karlštejnská vrchovina. Obec leží v nadmořské výšce asi 214 m.

Karlštejnská vrchovina je složená ze silně zvrásněných silurských břidlic a silurských a devonských vápenců s polohami diabasů při okrajích. Jedná se o mírně zvlněný strukturně denudační reliéf se strmými svahy, rozčleněný hlubokým kaňonovitým údolím Berounky.

Struktura půdního fondu

Na území obce převažuje půdní typ kambizemě. V nivě Berounky se vyvinuly fluvizemě. Na písčitých substrátech se vyskytují regozemě.

Celková rozloha řešeného území činí 407,84 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako zemědělská půda (288,27 ha), která je tvořena ornou půdou (178,77 ha), trvalými travními porosty (38,73 ha), zahradami a ovocnými sady (70,77 ha). Lesní půda zaujímá 41,63 ha. Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (61,85 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (14,66 ha). Vodní plochy se rozkládají pouze na 1,43 ha.

Využití pozemků v obci Hlásná Třebaň (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 178.77 ha 43.83 %
Chmelnice 0.00 ha 0.00 %
Vinice 0.00 ha 0.00 %
Zahrady 62.75 ha 15.39 %
Sady 8.02 ha 1.96 %
Trvalé travní porosty 38.73 ha 9.50 %
Lesní půda 41.63 ha 10.21 %
Vodní plochy 1.43 ha 0.35 %
Zastavěné plochy 14.66 ha 3.59 %
Ostatní plochy 61.85 ha 15.17 %
Celková výměra k.ú. 407.84 ha 100.00 %


Klimatické charakteristiky

Území leží v teplé klimatické oblasti T2 (Quitt, 1961). Oblast se vyznačuje průměrnou lednovou teplotou -2 až -3 °C, červencovou 18 až 19 °C a průměrným úhrnem srážek ve vegetačním období 350 - 400 mm a v zimním období 200 - 300 mm. Sněhová pokrývka zde leží v průměru 40 – 50 dní.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50