Povodňový plán obce Hlásná TřebaňHladinoměry - Hlásná Třebaň

Beroun (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ umístěný na pravém břehu řeky Berounky ve městě Beroun. Stanovené SPA jsou platné pro úsek Beroun - ústí Berounky.

Beroun (Litavka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ umístěný na pravém břehu řeky Litavky ve městě Beroun. Stanovené SPA jsou platné pro úsek Beroun - ústí Litavky.

Hlásná Třebaň

Hlásný profil na pozemku č. p. 478. SPA jsou barevně označena. Provozovatelem je obec Hlásná Třebaň.

Karlštejn

Čtení z mostu z pravého břehu (od železniční trati), profil je umístěn na pilíři mostu na levém břehu. Třetí stupeň povodňové aktivity je nakalibrován na lednovou povodeň v roce 2003. SPA jsou barevně označena.

Nižbor (Berounka)

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Hýskov je umístěn v Nižboru na silničním mostu na komunikaci č. 23617 na ř. km 43,0 vodního toku Berounka. Profil monitoruje hlídková služba obce Hýskov, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Beroun, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Beroun).

Srbsko (Berounka)

Hlásný profil se nachází na levém břehu před Srbeckou lávkou. Disponuje automatickým přenosem dat a je taktéž vybaven vodočetnou latí. Hlásný profil spravuje Povodí Vltavy, státní podnik.

Zadní Třebaň

Hlásný profil umístěn na pilíři lávky mezi obcí Zadní Třebaň a Hlásná Třebaň. Čtení z levého břehu před lávkou. Provozovatelem je obec Zadní Třebaň.

Zbečno (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ je umístěn cca 50 m nad silničním mostem na levém břehu. Naměřené hodnoty jsou automaticky přenášeny na web. stránku Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ.

Zdice (Litavka)

Hladinoměr je umístěn na mostní konstrukci na silnici vedoucí od obce Slavíky. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS a vodočetnou latí.