Povodňový plán obce Hlásná TřebaňPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na vodním toku Berounka, protékající obcí, je zaznamenáno několik povodní z nedávné minulosti. Ničivá povodeň zasáhla obec v srpnu 2002. Povodeň způsobená vydatnými srážkami, které rychle naplnily koryta vodních toků takřka na celém území Čech, zaplavila asi 50 ha území obce Hlásná Třebaň, především chatovou oblast, ze které muselo být evakuováno několik desítek obyvatel. Vodní hladina Berounky na hlásném profilu Beroun dosáhla hodnoty 796 cm, což je překročení 3.SPA téměř o 4 m.

Další povodeň zasáhla obec v červnu roku 2013. Vydatné dlouhotrvající srážky zvedly hladinu řeky v Berounce až na hodnotu 385 cm. Evakuováni museli být občané z oblasti na Plovárně a z Rovinské ulice. Zasaženo bylo celkem 110 objektů, z nichž 44 trvale obydlených.

Obec v minulosti také ohrozily přívalové deště. Na jaře 2013 přívalové deště, které nasycené podloží již nebylo schopné pojmout, způsobily zaplavení sklepů rodinných domů a chat na kopcích.

Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Hlásná Třebaň, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Povodeň 1947 - z kroniky města Černošice
Na katastrofální povodeň roku 1947 se mnozí občané našeho města pamatují dobře. Tuhá zima v tomto roce trvala až do začátku března. Řeka byla v mělčinách promrzlá až na dno. 75 cm silný led nebyl vzácností. 6. března přišla prudká obleva. 9. března se ledy od Hlásné Třebáně hnuly a procházely plynule až k Horním Mokropsům. Tam se v prudkém ohybu u skály v Lavičkách zastavily a utvořily zácpu. Tím se stalo, že voda v Dobřichovicích stoupla až pět metrů nad normál a zaplavila domy. Tři lidé a mnoho domácích zvířat přišli o život. Dělostřelectvo z postavení na Staré Vráži proti bývalé sodovkárně rozstřílelo ledovou zácpu u 13. kilometru a voda klesla téměř o 1 metr. Že­lezniční trať byla ušetřena i když voda a led dosahovaly téměř ke kolejišti. Silnice byly zatopeny a zataraseny ledem. Neštěstí bylo v tom, že byl velice nízký stav vody a ta nemohla led zvednout a odplavit. Ledová zácpa u Laviček způ­sobila, že se utvořilo 9 km dlouhé jezero až k Hlásné Třebáni. Pod mostem mezi Lety a Řevnicemi vyplavila povodeň z tůně u Berounky válečnou munici a zbraně se střelivem, které okupační armáda odhodila při ústupu. V Dobřichovicích bylo zatopeno 254 domů, v Řevnicích 144 v Letech 86 domů (t.j. celá obec) a v Horních Mokropsech 30 domů. Škoda způsobená touto povodní byla odhadnuta na 50 milionů Kčs.