Povodňový plán obce DešnáPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Dešná lze předpokládat potenciální možnost vzniku převážně letních povodní. Přirozenou povodní z déletrvajících regionálních srážek může být zasažena např. řeka Všeminka. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období.
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Dešná, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

Historické povodně

V minulosti byla obec Dešná zasažena povodněmi v 50. a 70. letech. Obec byla zasažena povodní také v roce 1997. Povodně byly vždy způsobeny vydatnými dešti.
Povodeň ve dne 22. 5. 2019
V obci došlo k lokální záplavě zejména na pozemcích číslo 155/2, 476/5 a 476/14 po intenzivních deštích. Povodeň způsobila ucpání zatrubněného potoka na pozemku 155/2 a došlo k poškození zatrubnění (propad části zatrubnění i se zeminou).
V roce 2020 byla provedena výměna zatrubnění o délce cca 35 m a byla uskutečněna výstavba nových vtokových a výtokových objektů (z dotace).