Povodňový plán obce DešnáOdtokové poměry

Žádný z vodních toků na území obce Dešná nemá vymezené záplavové území. Největší riziko z hlediska povodní představuje ucpání zatrubnění toku LP Všeminky č. 31 a následný rozliv vodního toku na začátku či konci zatrubnění v intravilánu obce. Pravděpodobnost přívalové srážky je malá, ale i tak tato situace může nastat.
Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

Odtokové poměry dále ovlivňují:

  • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze předpokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů.
  • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
  • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
  • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Na území obce bylo stanoveno několik míst, která mohou omezovat odtokové poměry, zjm. zatrubnění toků. 
Místa omezující odtokové poměry na území obce Dešná

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry

 


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Na území obce Dešná bylo stanoveno jedno místo, které je ohroženo přívalovou povodní - Povodí LP Všeminky č. 31. 
Po přívalových srážkách v květnu 2019 došlo v tomto místě k zaplavení pozemků č. 25, 155/2, 476/5, 476/14 a 493.
Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Dešná

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (>= 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (>= 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (>= 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000. 

Na území obce Dešná nebyl stanoven žádný kritický bod.

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území obce Dešná. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Model drah soustředěného odtoku

Následující obrázky ukazují výstup z modelu drah soustředěného odtoku - vytvořeného na datech Digitálního modelu reliéfu 5. generace za pomocí Flow accumulation model v prostředí GRASS GIS. Z obrázků lze identifikovat potenciální lokality vzniku přívalových povodní - místa vyznačená nejtmavší modrou. Model však nezohledňuje vsak vod do podloží a případná podzemní odvodňovací zařízení (kanalizace, meliorace, apod.), které nedokáže laserové skenování zachytit.

 

Dráhy soustředěného odtoku v severní části obce Dešná

Dráhy soustředěného odtoku v jižní části obce Dešná

Přívalové povodně obec příliš neohrožují. Na mapách drah soustředěných odtoků lze zjistit, kde by mohla přívalová povodeň případně vzniknout. Jedná se o místa s nejtmavší modrou barvou. Je důležité na tyto místa pamatovat při krátkodobých srážkách velké intenzity.
Pro reálné zobrazení povrchového odtoku je vytvořen 3D model akumulovaného odtoku. V modelu se kromě drah soustředěného odtoku vyskytují i místa omezující odtokové poměry vyznačené červenými křížky.
Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:
Radarová data z meteoradaru Zlínského kraje umístěného v Holešově

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje hlídková služba, jež předává informace hlásné službě. Hlásná služba následně informuje správce toku. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území obce Dešná mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto vodoteče. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa výskytu ledových jevů na území obce Dešná

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

  • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
  • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území obce Dešná se nenachází žádné vodní dílo I. - III. kat. TBD. Zároveň se zde nenachází ani žádné vodní dílo, které by významně ovlivňovalo odtokové poměry v obci.
Proti proudu Všeminky se na území obce Všemina nachází vodní nádrž Všemina a k ní přiléhající poldr. Havárie této vodní nádrže by mohla vyvolat zvláštní povodeň na území obce Dešná. Její stručná charakteristika je uvedena níže.

Základní údaje o vodním díle Všemina

VN Všemina - PB přítok Všeminky, ř. km 7,7

Provozovatel: Lesy ČR, s. p.

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) - IV.

Vodní nádrž Všemina se nachází na pravostranném přítoku Všeminky (ČHP 4-13-01-0120-0-00) v poměrně rozsáhlém a svažitém povodí. Díky tomu je vodní nádrž více namáhána zvýšenými průtoky během jarního tání a vod z přívalových dešťů.

Základní technické údaje VD Všemina

Charakteristika Údaj
Typ hráze sypaná zemní homogenní
Šířka koruny 7 m
Délka hráze v koruně 207 m
Výška hráze nade dnem 13,5 m
Typ bezpečnostního přelivu šachtový
Průměr šachty v úrovni přelivné hrany 10 m
Délka přelivné hrany 31,4 m
Celkový objem nádrže 166 000 m3
Seznam významných vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území obce Dešná

Vodní díla v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.