Povodňový plán obce DobříčHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Dobříč

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dobříč a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějšími vodními toky na území obce Dobříč jsou Dobříčský potok a Berounka. 

Dobříčský potok je levostranným přítokem říčky Třemošné. Jeho délka je 5,57 km. Potok pramení ve výšce 440 m n. m. v lese v katastrálním území obce Jarov, teče přes intravilán ZSJ Dobříč a poté (od ř. km 4) teče po hranici obcí Jarov, Kaceřov a Dobříč poměrně hlubokým a úzkým údolím, které je částečně zalesněné a částečně využívané jako trvalý travní porost. Do Třemošné se vlévá ve výšce 288 m n. m. Vzhledem k poměru délky toku a jeho převýšení je sklon Dobříčského potoka poměrně velký.

Berounka (číslo hydrologického pořadí je 1-11-01-0640-0-00) tvoří východní hranici mezi katastrem Dobříče a obcí Němčovice. Tato řeka vzniká soutokem Mže a Radbuzy v Plzni ve výšce 301 m n. m. Berounka se vlévá zleva do Vltavy v Praze-Lahovicích v nadmořské výšce přibližně 188,9 m n. m. Plocha povodí řeky činí 8 854,22 km2, její délka 139,45 km. V povodí řeky se nachází 7 502 vodní ploch s celkovou rozlohou 5 564,2 ha. Největší z nich je vodní nádrž Hracholusky (352,35 ha). Průměrná hustota říční sítě je 1,08 km/km2Další charakteristiky řeky Berounky jsou k dispozici na stránkách Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Řeka Berounka je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Berounka

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Bílá Hora, Berounka 136,9 17,5 124 295 389 655 790
Hlásný profil kat. A Liblín, Berounka 101,3 27,6 243 528 677 1080 1270

 

Podélný profil toku Dobříčský potok

 

Ostatní vodní toky protékající územím obce jsou uvedeny v mapě vodních toků a ploch níže.

Vodní toky na území obce Dobříč

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Dobříč

Přehled vodních děl na území obce Dobříč naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Dobříč se nachází celkem čtyři malé vodní nádrže, z nichž 3 se nachází v místní části Dobříč a jedna se nachází na území místní části Čivice. Jedná se o koupaliště na západním okraji intravilánu ZSJ Dobříč, účelovou nádrž v intravilánu ZSJ Dobříč, bezejmenný rybník, kterým protéká Dobříčský potok a účelovou nádrž v intravilánu Čivic. Na území obce v místní části Čivice se také nachází jez u Žikovského mlýnu.