Povodňový plán obce DobříčCharakteristika zájmového území

Obec Dobříč se nachází na severovýchodě Plzeňského kraje v SO ORP Kralovice. K 1. 1. 2022 žilo v obci 425 obyvatel. Velikost katastrálního území obce je 709,2 ha. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1420.

Z hlediska využití půdy v obci převažuje zemědělská půda s přirozenou vegetací (orná půda zabírá více než dvě třetiny plochy), s výrazným odstupem následují jehličnaté a listnaté lesy. Zastavěné plochy představují jen necelá 2 % plochy katastrálního území obce.

Katastrální území obce Dobříč

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Poberounská soustava, podsoustavy Plzeňská pahorkatina a celku Plaská pahorkatina. Západní část katastrálního území obce Dobříč náleží do podcelku Kaznějovská pahorkatina a okrsku Hornobřízská pahorkatina, východní část katastru Dobříče a celé katastrální území Čivice je součástí podcelku Kralovická pahorkatina a okrsku Kožlanská plošina a velmi okrajově také okrsku Radnická vrchovina.

Hornobřízská pahorkatina je členitá, tvořená převážně karbonskými a permskými sedimentárními horninami, méně proterozoickými chlorit-sericitickými fylity a miocenními říčně-jezerními štěrky, písky a jíly. Povrch pahorkatiny je erozně-denudační s rozsáhlými rozvodními hřbety se zbytky sníženého třetihorního zarovnaného povrchu na hluboce kaolinicky zvětralých horninách, široce rozevřených a asymetrických údolích ve střední a západní části a hlubokých údolních zářezech na východě v povodí Střely. Svahy jsou porušeny četnými erozními rýhami.

Kralovická pahorkatina je členitá, tvořená nepřeměněnými až slabě přeměněnými proterozoickými břidlicemi, prachovci a drobami s vložkami silicitů (buližníků) a metabazaltů (spilitů) a s denudačními zbytky karbonských hornin a miocenních sedimentů. Povrch je erozně-denudační, sklání se směrem k údolí Berounky, jsou na něm zbytky třetihorních zarovnaných povrchů na rozvodních hřbetech. Vyskytují se zde ploché suky a odlehlíky stejně jako mělká i hluboce zaříznutá údolí a říční terasy Berounky a jejích přítoků.

Digitální model reliéfu obce Dobříč

Terén v obci Dobříč je poměrně rovinatý s nadmořskou výškou nejčastěji mezi 380 a 420 m. Intravilán obce se nachází v rovinatém terénu v nadmořské výšce okolo 400 m. Ve východní části katastru (v místní části Čivice) terén klesá směrem k východu až k výšce 300 m. V katastrálním území obce se nachází jeden významnější vrchol - Hrnčířka (460 m n. m.). Převýšení mezi dnem údolí vodního toku Berounka a vrcholy okolních kopců místy dosahuje až 180 m.

Sklonitostní poměry na území obce Dobříč

Území obce Dobříč je z geologického hlediska tvořeno především fluviálním až fluviolakustrinním nezpevněným sedimentem (tvořeným jílem, pískem a štěrkem) a také zpevněným sedimentem tvořeným drobemm, prachovcem a břidlicí. V intravilánu se vyskytují kamenité až hlinito-kamenité sedimenty, v západní části katastru je možné narazit na valounové pískovce, slepence, pískovce, prachovce, jílovce, uhelné sloje, brekcie, tufy a tufity. Okolo toku Berounky se v místní části Čivice vyskytují nivní sedimenty.

Struktura půdního fondu

V území obce Dobříč převažuje půdní typ kambizem a jeho variety. Ve střední části obce se nachází půdní typy glej a pseudoglej. Kolem Dobříčského potoka se vyskytuje půdní typ fluvizem, která vodní toky na území obce kopíruje. Okrajové části obce jsou tvořeny zejména hnědozemí modální.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 709,2 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území zemědělství - orná půda (471,4 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména lesní půda (118,8 ha), ostatní plochy (42,3 ha), trvalé travní porosty (32,3 ha), zahrady (17,5 ha) a vodní plochy (13,6 ha). Zastavěné plochy se rozkládají pouze na 13,3 ha.

Využití pozemků v obci Dobříč (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 471,4 ha 66,5 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 17,5 ha 2,5 %
Sady 0,0 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 32,3 ha 4.5 %
Lesní půda 118,8 ha 16,7 %
Vodní plochy 13,6 ha 1,9 %
Zastavěné plochy 13,3 ha 1,9 %
Ostatní plochy 42,3 ha 6,0 %
Celková výměra k.ú. 709,2 ha 100,0 %

 

Klimatické charakteristiky

Dle portálu klimatickazmena.cz je na území obce Dobříč hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501 - 550 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé oblasti MT11. Léto je v zájmovém území dlouhé, teplé a suché. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek se v této oblasti pohybuje kolem 500 - 550 mm a průměrné roční teploty jsou v rozmezí 7 - 8 °C. Tabulka níže uvádí podrobné charakteristiky klimatu v dané lokalitě.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT11

Charakteristika MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50