Povodňový plán obce CitovHydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Citov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní tok Morávka (náhon Moravy) je dlouhý 18,5 km a odvodňuje 155 kmvelkou oblast v Hornomoravském úvalu. Jedná se o pozůstatek historického koryta řeky Moravy, se kterou vytváří 12 km dlouhý a 0,5 až 1,5 km široký ostrov v krajině. Od Moravy se odděluje u obce Kožušany - Tažany, Morávka je obklopována rovinatou zemědělskou krajinou. Protéká chráněnou přírodní rezervací Království. 

Vodní tok Loučka pramení v obci Přestavlky v nadmořské výšce 275 m, protéká obcí Krčmaň. Vodní tok má délku 11,8 km a odvodňuje 31,3 kmvelkou oblast. Jedná se o levostranný přítok řeky Morávky, do které ústí v katastrálním území obce Citov. Do Morávky se vlévá u Citovského mlýna a to z důvodu shybky vodních toků Loučka a Olešnice u silnice II/150 mezi Brodkem u Přerova a Dubem nad Moravou. Díky shybce koryto toku pokračuje polnostmi Bařina a Trávník a neústí přímo do vodního toku Olešnice.

Vodní tok Olešnice je levostranný přítok řeky Morávky v katastrálním území obce Citov, protékající Olomouckým krajem. Pramení ve vojenském újezdu Libavá pod Růžovým kopcem, v nadmořské výšce 615 m a protéká obcemi Velký Újezd, Tršice, Žeravice, Kokory. Do Morávky ústí na hranici katastrálního území obce Citov, ale v případě většího průtoku vody může být pro obec kritický.

Vodní tok Broděnka se v katastrálním území městyse Brodek u Přerova odděluje od vodního toku Olešnice. Protéká městysem Brodek u Přerova a v jeho intravilánu je zatrubněn. K Citovu pokračuje polnostmi Příhon a Švýcarka. Dále Broděnka křižuje vodní tok Loučka otevřeným železným korytem a ústí pod vakovým jezem v katastrálním území obce Citov do odlehčovacího kanálu Průpich. V místě křížení s vodním tokem Morávka je vodní tok Broděnka zatrubněn. V centrální evidenci vodních toků je vodní tok Broděnka veden jako Bezejmenný vodní tok (IDVT 10198675).

cit_vodnitoky2

Vodní toky na území obce Citov

Základní údaje o vodních dílech na území obce Citov

Přehled vodních děl na území obce Citov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na vodních tocích na území obce se nenachází žádná vodní díla I. až IV. kategorie z hlediska TBD, která by mohla v případě havárie vyvolat povodeň většího rozsahu.