Povodňový plán obce CitovCharakteristika zájmového území

Obec Citov leží v rovinatém území úrodné krajiny Hané, na levém břehu říčky Morávky, přibližně 10 km západně od města Přerova v nadmořské výšce 201 m. Obec patří do správního obvodu ORP Přerov. K 1.1.2021 bylo v obci evidováno 543 obyvatel. Rozloha katastrálního území je 374 ha. 

První zmínky o obci Citov pocháízí z roku 1283, kdy Milíč z Citova vystupuje jako svědek v listině, kterou olomoucký biskup Dětřich potvrdil klášteru svatého Jakuba v Olomouci držbu vsi Trávník. Od roku 1290 Citov náležel klášteru dominikánek u svaté Kateřiny v Olomouci, které zde v 60. letech 18. století postavily jako své letní sídlo, barokní zámek. Po zrušení kláštera v roce 1782 připadl Citov náboženskému fondu a královská komora jej v roce 1827 prodala bratřím Pauspertlovým z Drachenthalu. Tobiáš Pauspertl dal dosavadní zámeckou budovu stojící u panského dvora strhnout a na jejím místě postavit empírový zámek. Stavbu provedl stavitel Rosa z Kroměříže a byla dokončena v roce 1845. Od Pauspertlů zdědili zámek v roce 1908 rytíři de Navarrové, kteří jej vlastnili až do roku 1945. Okolo zámku byl založen přírodně krajinářský park, který je využíván ke kulturně společenským účelům.

Mezi dominanty obce patří kostel sv. Jiřího z roku 1735, který byl v roce 1805 rozšířen o oratoř a sakristii. Nemovitou kulturní památku obce je vodní mlýn z roku 1739, svého druhu patřící k nejstarším na Moravě. V důsledku povodní na řece Moravě musel být objekt mlýna tři krát přemístěn.

Dnes je Citov moderní obcí s kompletní technickou infrastrukturou, která je nezbytná k současnému náročnému způsobu života. Byl zde postaven moderní dům s devíti byty pro občany, kteří při záplavách v roce 1997 přišli o své rodinné domky. Naproti zámku byl vybudován sportovní areál, ve kterém se nachází dva bazény, tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště. V zimním období je provozována sauna. Pro občerstvení a zábavu návštěvníků je v hlavní budově pohostinství a terasa s tanečním parketem.

Katastrální území obce Citov

Geologické a geografické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatská sníženina a podsoustavy Západní vněkarpatská sníženina. Území obce Citov řadíme do celku Hornomoravský úval, podcelku Středomoravská niva a okrsku Středomoravská niva.

Středomoravská niva je akumulační rovina podél řeky Moravy a spodní Bečvy, táhnoucí se v pruhu od Litovle až k Napajedlům. Rozloha geomorfologického okrsku je 415 km2, střední výška 206 m. n. m..

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území je 374 ha. Níže uvedená tabulka popisuje souhrnně procentuální podíly využití jednotlivých druhů pozemků. Z tabulky je patrné, že největší zastoupení má na katastrálním území obce Citov zemědělská půda (240,4 ha). Dále jsou zastoupeny v hojné míře lesní pozemky (94,9 ha), zastavěné plochy (7,9 ha) a vodní plochy (9,5 ha). 

Využití pozemků v obci Citov  (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 216.7 ha 57.94 %
Chmelnice 0.0 ha 0.00 %
Vinice 0.2 ha 0.05 %
Zahrady 21.4 ha 5.72 %
Sady 0.0 ha 0.00 %
Trvalé travní porosty 1.4 ha 0.37 %
Lesní půda 94.9 ha 25.39 %
Vodní plochy 9.5 ha 2.55 %
Zastavěné plochy 7.6 ha 2.04 %
Ostatní plochy 22.2 ha 5.94 %
Celková výměra k.ú. 374.0 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé podoblasti T2. Území je charakteristické dlouhým teplým a suchým létem, přechodná období jsou velmi krátká, jaro a podzim jsou teplé, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá, trvání sněhové pokrývky je velmi krátké.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50