Povodňový plán města Březová nad SvitavouCharakteristika zájmového území

Město Březová nad Svitavou se nachází na pomezí Česko-moravské zemské hranice v Pardubickém kraji a v ORP Svitavy. K 1. 1. 2022 bylo ve městě evidováno 1 636 obyvatel. Velikost města činí 1 270,3 ha.

Katastrální území města Březová nad Svitavou

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina. Území spadá pod subprovincii Česká tabule, oblast Východočeská tabule, celek Svitavská pahorkatina, podcelek Českotřebovská pahorkatina a okrsky Hřebečovský hřbet a Ústecká brázda.

Okrsek Ústecká brázda má rozlohou 208,4 km2. Úzký pás okrsku se táhne ze severu na jih zhruba mezi sídly Potštejn (na severu) a Letovice (na jihu). Uvnitř okrsku leží okresní města (titulní) Ústí nad Orlicí a Svitavy, dále město Česká Třebová a větší obce Hradec nad Svitavou, částečně město Březová nad Svitavou a Brněnec. Nejvyšším bodem Ústecké brázdy je Rohles (540 m n. m.).

Okrsek Hřebečovský hřbet má rozlohou 255,3 km2. Hřbet, dlouhý asi 55 km (nejvýraznější část 25 km) a široký max. asi 6 km, se táhne ze severu na jih a je v příčném profilu výrazně asymetrický – na západě pozvolný a na východě příkrý, celkově se dá charakterizovat jako jedna dlouhá tzv. kuesta. Hřbet je označován za dokonalou, tedy nejlepší, ukázku kuesty na území České republiky. Výška hřbetu je skoro v celé jeho délce kolem 600 m n. m. Nejvyšším bodem Hřebečovského hřbetu je Roh (660 m n. m.).

Digitální model reliéfu na území města Březová nad Svitavou

Terén ve městě Březová nad Svitavou je velmi členitý s nadmořskou výškou nejčastěji mezi 400 a 500 m. Intravilán města se nachází v údolní nivě řeky Svitavy, případně na úbočí západních svahů Hřebečovského hřbetu, přičemž jeho nejnižší části jsou v nadmořské výšce 375 m a nejvyšší v 430 m.  V katastrálním území města se nacházejí dva významnější vrcholy - Kotel (484 m n. m.) a Fárský kopec (535 m n. m.). Převýšení mezi dnem údolí vodního toku Svitava vrcholy okolních kopců místy dosahuje i přes 120 m.

Sklonitostní poměry na území města Březová nad Svitavou

Území města Březová nad Svitavou je z geologického hlediska tvořeno především jílovcem, slínovcem a pískovcem. Ve východní části města a v blízkosti vodního toku Svitava se vyskytuje hlína, písek, štěrk. Na severu v rovinné části Ústecké brázdy se místy nachází sprašová hlína. 

Struktura půdního fondu

V území města Březová nad Svitavou jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Výjimku tvoří západní úpatí Hřebečovského hřbetu, kde se místy nachází pararendzina. V celé délce vodního toku Svitava se vyskytuje půdní typ fluvizem. Podél levostranného přítoků Svitavy (Hynčinky) se nachází půdní typ glej. 

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 270,3 ha. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (615,6 ha). Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují.

Využití pozemků ve městě Březová nad Svitavou (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 243.8 ha 19.2 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 27.1 ha 2.1 %
Sady 2.2 ha 0.2 %
Trvalé travní porosty 208.3 ha 16.4 %
Lesní půda 615.6 ha 48.5 %
Vodní plochy 6.0 ha 0.5 %
Zastavěné plochy 17.0 ha 1.3 %
Ostatní plochy 150.3 ha 11.8 %
Celková výměra k.ú. 1270.3 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území města Březová nad Svitavou je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území města do teplé klimatické oblasti MT3 a MT5.

Lokalita MT5 se vyznačuje mírným až dlouhým jarem, léto je mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, až krátké, podzim je mírný až dlouhý, zima je mírně chladná, suchá až mírně suchá.

Lokalita MT3 se vyznačuje mírným, normálně dlouhým až delším jarem, léto je krátké, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, podzim je mírný, normálně dlouhý až delší, zima je mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá a normálně dlouhá.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT3 a MT5

Charakteristika MT3 MT5
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 130 - 140
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -4 - (-5)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60