Povodňový plán města Březová nad SvitavouCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Březová nad Svitavou je ohroženo celkem 107 objektů. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 844, z toho 62 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP) a 415 zde pobývá krátkodobě. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města. Objekty byly stanoveny především na základě záplavového území a historických zkušeností s povodněmi ve městě.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území města Březová nad Svitavou - agregované

Ohrožené objekty v jižní části města Březová nad Svitavou s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty v severní části města Březová nad Svitavou s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází objekt ČOV, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území města Březová nad Svitavou
Kontaminovaná místa na území města Březová nad Svitavou

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Březová nad Svitavou.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Březová nad Svitavou u předsedy povodňové komise města.