Povodňový plán obce ZávišiceCharakteristika zájmového území

Obec Závišice se nachází v Moravskoslezském kraji, cca 1 km severozápadně od Kopřivnice. která je pro obec příslušnou obcí s rozšířenou působností. K 1. 1. 2023 je v obci evidováno 1 109 obyvatel. Výměra řešeného území obce je 632,6 ha.

V obci se nachází Mateřská škola, Základní škola (1. – 5. ročník) a knihovna. K využití volného času v obci slouží místní spolky Skautský oddíl, Myslivecké sdružení Závišice, Sbor dobrovolných hasičů, sdružení Holubáři aj.

Území obce Závišice

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území obce do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty a oblasti Západobeskydské podhůří. Z dané oblasti na území obce zasahuje celek Podbeskydská pahorkatina a konkrétně pak podcelky Příborská pahorkatina (většina území) a Štramberská vrchovina (jihozápadní okraj území obce).

Geologické podloží tvoří převážně čtvrtohorní náplavové sedimenty (hlíny, písky, štěrky a spraše). Při severovýchodním a jihozápadním okraji území se vyskytují druhohorní pískovce a jílovce.

 

Struktura půdního fondu

V území obce Závišice jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Podél vodních toků se nachází půdní typ fluvizem. Ojediněle zde najdeme i glej a pseudoglej.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 632,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (52,4 %).

Využití pozemků v obci Závišice (dle ČSÚ k 1. 1. 2023)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 331,3 ha 52,4 %
Zahrady 69,1 ha 10,9 %
Sady 3,4 ha 0,5 %
Trvalé travní porosty 71,1 ha 11,2 %
Lesní půda 98,5 ha 15,6 %
Vodní plochy 6,5 ha 1,0 %
Zastavěné plochy 14,5 ha 2,3 %
Ostatní plochy 38,2 ha 6,1 %
Celková výměra k. ú. 632,6 ha 100,0 %

 

Svahové poměry

Jelikož území obce leží v karpatském flyšovém pásmu, tak je díky charakteru podloží (rytmické střídání pískovců a jílovců) velice náchylné ke svahovým sesuvům. Ty mohou hrozit zejména v době vysokých úhrnů srážek, kdy dochází k saturaci podloží a vlivem vyšší hmotnosti a zároveň menšímu tření vrstev může dojít k menším či větším sesuvům. V době vysokých úhrnů srážek nebo za povodní je potřeba kontrolovat stabilitu svahů na území obce - zejména v okolí obytných budov a podél vodních toků. Česká geologická služba zmapovala na území obce několik aktivních i stabilizovaných sesuvů, které jsou dostupné jako dotazovatelná vrstva na jejich internetových stránkách - http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/. Mapová vrstva sesuvných území je také dostupná v mapové prohlížečce digitálního povodňového plánu obce. 

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Závišice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá severní část obce do mírně teplé oblasti MT10 a jižní polovina území obce do mírně teplé oblasti MT9. 

Oblast MT9 se vyznačuje létem dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Oblast MT10 se vyznačuje létem dlouhým, teplým, mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristické indexy pro mírně teplé klimatické oblasti MT9 a MT10

Charakteristika MT9 MT10
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50

Vymezení klimatických oblastí na území obce Závišice (dle Quitta, za období let 1961 - 2000)