Povodňový plán obce ZávišiceCharakteristika zájmového území

Obec Závišice leží v údolí potoka Sedlnice přibližně 1 km severozápadně od Kopřivnice. Vesnice náleží do Moravskoslezského kraje a spadá do území obce s rozšířenou působností Kopřivnice. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 1 079 obyvatel.

Katastrální území obce Závišice

V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1.–5. ročník) a knihovna. K využití volného času v obci slouží místní spolky Skautský oddíl, Myslivecké sdružení Závišice, Sbor dobrovolných hasičů, sdružení Holubáři aj.

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území obce do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty a oblasti Západobeskydské podhůří. Z dané oblasti na území obce zasahuje celek Podbeskydská pahorkatina a konkrétně pak podcelky Příborská pahorkatina (většina území) a Štramberská vrchovina (jihozápadní okraj území obce). Geologické podloží tvoří převážně čtvrtohorní náplavové sedimenty (hlíny, písky, štěrky a spraše). Při severovýchodním a jihozápadním okraji území se vyskytují druhohorní pískovce a jílovce.

Struktura půdního fondu

Využití pozemků v obci Závišice (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

 Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 350,4 ha 55,39 %
Zahrady 52,7 ha 8,33 %
Sady 3,0 ha 0,47 %
Trvalé travní porosty 70,2 ha 11,09 %
Lesní půda 97,6 ha 15,43 %
Vodní plochy 6,8 ha 1,08 %
Zastavěné plochy 14,2 ha 2,24 %
Ostatní plochy 37,6 ha 5,95 %
Celková výměra k. ú. 632,6 ha 100,00 %

Klimatické charakteristiky

Na území obce Závišice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá severní část obce do mírně teplé oblasti MT10 a jižní polovina území obce do mírně teplé oblasti MT9. Oblast MT9 se vyznačuje dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým létem. Přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima v zájmové oblasti bývá krátká, mírná a suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Zájmová oblast MT10 se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem. Přechodné období zde bývá krátké s mírně teplým jarem a podzimem. Zimní období v zájmové oblasti bývá krátké, mírně teplé a velmi suché s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristické indexy pro mírně teplé klimatické oblasti MT9 a MT10

Charakteristika MT9 MT10
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50