Povodňový plán obce Velká nad VeličkouPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Velká nad Veličkou lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenou povodní z déletrvajících regionálních srážek mohou být zasaženy všechny toky, avšak riziko je vyšší u významnějších vodních toků. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. Při intenzivních lokálních srážkách je řada částí obce ohrožována splachy z polí nacházejících se na svazích, kdy dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích a lesních stezkách. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Velká na Veličkou, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Povodeň z roku 1997
Po intenzivních srážkách obcí Velká nad Veličkou prošly v období od 6. 7. do 30. 7. hned tři povodňové vlny, které se projevily především zaplavením území obce rozvodněnými občasnými vodotečemi, které jsou jinak po většinu roku suché. Nejvyšší hladina vodního toku Velička byla dosažena 7. 7. 1997 v 17:00 hod., kdy dosahovala úrovně mostovky mostu u obchodního domu ve střední části obce. K další kulminaci došlo 8. 7. 1997 v 5:00 hod. K nové kulminaci došlo 19. 7. 1997 a 20. 7. 1997, v tyto dny však hladina nedosáhla takových výšek jako 7. 7. a  8. 7. 1997. Ke třetí kulminaci došlo po silné bouřce 25. 7. 1997. Po všechny uvedené dny byly rozvodněny všechny hlavní přítoky Veličky v k. ú. obce Velká nad Veličkou.
Následkem povodně bylo zaplaveno cca 60 objektů (převážně sklepní prostory). Zatopeny byly ulice Lán, Nové Chalupy, částečně Náměstí, Horní konec Mlýnská Svárov, Zahrádky, Štont a U Kovodělu, které byly zatopeny vodou stékající z okolních kopců. Samotný vodní tok Velička se až na malé výjimky udržel ve svém korytě a vážnější škodu nezpůsobil.
Povodeň z června roku 1998
Jednalo se o bleskovou povodeň, následky a škody byly menší než při povodni v roce 1997. Povodeň způsobila splachy z polí nacházejících se nad obcí.
Povodeň z 12. 9. 2014
Povodeň v tomto roce byla způsobena přívalovými srážkami, kromě vody stékající z okolních polí se tentokrát jednalo i o povodeň způsobenou zvýšením hladiny vodního toku Velička. Voda vystoupila do výšky 152 cm a zatopila řadu domů, studní a místních komunikací. 
Zpráva o bleskové povodni, která zasáhla obec Velká nad Veličkou 12. 9. 2014:
"Po vydatných srážkách ve dnech 11. a 12. září 2014 došlo k výraznému vzestupu hladiny vodního toku Velička. Pro naši obec jsou zpravidla větším nebezpečím vody, které stékají při vydatných srážkách z okolních kopců. Potůčky, které jsou po většinu roku suché, se v takovýchto situacích velmi rychle rozvodní a způsobují ohrožení nemovitostí v naší obci. Po velké povodni v roce 1997 jsme provedli celou řadu opatření pro zmírnění následků, jež tato velká voda stékající z kopců způsobuje.
Od 2:00 hod. naši hasiči odčerpávali vodu z vytvořeného jezera v ulici Školní.
V 5:00 hod. došlo k dosažení I. stupně povodňové aktivity na řece Veličce (výška hladiny 72,1 m)

V 6:00 hod. po krátkém přerušení srážek voda opadla pod I. stupeň povodňové aktivity (výška hladiny 57,8 cm). Vydatné srážky ale pokračovaly.
Od 7:00 hod. byly na základě krátké porady protipovodňové komise prováděny pracovníky obce preventivní práce na čištění česlí, zprůchodňování propustků a usměrňování stékající vody do koryt občasných vodotečí. Prováděním dohledu a řízením protipovodňových prací byl pověřen Radek Spazier, místostarosta.
V 8:00 hod. byl dosažen opět první stupeň povodňové aktivity na řece Veličce (73,9 cm, průtok 12,4 m3/s). O této situaci byl informován obecní úřad Louka.
V 9:00 hod. byl dosažen druhý stupeň povodňové aktivity (110,1 cm, průtok 26 m3/s). Docházelo ke stále většímu rozvodňování občasných vodotečí odvádějících vodu z okolních kopců. Postupně docházelo i k zaplavování komunikací (silnice I/71 v jihozápadní části obce a silnice III/49914 v jižní části obce - ulice Lán, Nové Chalupy). Došlo i k částečnému zaplavení některých místních komunikací. Bylo provedeno zvýšení dávkování dezinfekce vody obecního vodovodu. Bylo provedeno čerpání kompostovací jímky obecní kompostárny a zvýšený dohled nad činností ČOV.
V 11:00 hod. byl dosažen třetí stupeň povodňové aktivity (152,1 cm, průtok 48,2 m3/s). Došlo k ohrožení domu č. p.407 na Láně a domu č. p. 449 na Řádku vodou stékající z Molv, dále k zatopení několika sklepů a studní. Srážky postupně ustávaly.
V 12:00 hod. voda opadla na druhý stupeň povodňové aktivity, postupně klesala a v 16:00 už byla pod prvním stupněm povodňové aktivity.
Pracovníci obce zabezpečovali poskytnutí pytlů s pískem pro ohrožené nemovitosti a zabezpečovali průběžně úklid naplavenin. Do protipovodňové činnosti byli kromě pracovníků a hasičů obce Velká and Veličkou zapojeni pracovníci hasičského záchranného sboru, Policie ČR, povodňové komise ORP Veselí nad Moravou, Povodí Moravy a Krajské hygienické stanice. Přítomni byli i reportéři České televize, o dění v obci se zajímaly i další sdělovací prostředky.
Úhrn srážek podle amatérského měření:
Od 1. 9. do 10. 9. 2014 - 24 mm
11. 9. 2014 - 57 mm
12. 9. 2014 - 28 mm"

Povodeň z 20. 6. - 21. 6. 2020
Tato povodeň byla způsobena vydatnými srážkami, díky kterým byl na říčce Veličce dosažen 3.SPA. Při povodni nedošlo v k. ú. Velká nad Veličkou k rozlivu vody, nedošlo tedy k zatopení pozemků a staveb. V několika objektech v blízkosti vodního toku došlo vlivem zvýšené hladiny spodní vody k zatopení sklepů.

Zpráva o povodni 20. 6. - 21. 6. 2020
Obec Velká nad Veličkou má, v rámci protipovodňových opatření, nainstalován lokální výstražný systém, jehož součástí je i srážkoměrná stanice umístěná v obci Nová Lhota. Dle údajů z této srážkoměrné stanice spadlo ve dnech 13. a 14. 6. 2020 (týden před povodní) v obci Nová Lhota celkem 62,2 mm srážek, díky čemuž došlo k nasycení horních vrstev půdy. Ve čtvrtek 18. 6. spadlo 15,8 mm srážek, v pátek 19. 6. 20,4 mm srážek, což způsobilo zvýšení hladiny říčky Veličky až na úroveň 1. SPA. V sobotu 20. 6. 2020 pršelo od ranních hodin (odpoledne a večer vydatně) do nedělních ranních hodin s celkovým úhrnem 66,2 mm (sobota 51,4 mm, neděle 14,8 mm). Od čtvrtka do neděle spadlo celkem 102,4 mm srážek, v důsledku toho byl na říčce Veličce dosažen 3.SPA.

 V sobotu 20.6. byl od odpoledních hodin prováděn monitoring vodního toku. Vzhledem k vývoji situace bylo na 19:00 hod. svoláno zasedání povodňové komise. Následně byl v 19:45 povodňovou komisí prostřednictvím obecního rozhlasu vyhlášen 2. SPA.

V rámci preventivních opatření bylo přistoupeno k uzavření mostu od Adamovské uličky, který je nejníže položený a je na něm umístěn plynovod. Členové JSDH Obce Velká nad Veličkou prováděli v okolí mostu nepřetržitý monitoring. K odstraňování zachycených větví a kmenů stromů ze středového pilíře bylo povoláno vozidlo T815 UDS (Miroslav Čajka). Později preventivně uzavřena též lávka u bývalého lihovaru a most u garáží. Ve 21:30 dorazil mjr. Ing. Petr Lukáš z územního odboru HZS Hodonín, na OÚ zřízeno velitelské pracoviště pro koordinaci zasahujících jednotek v povodí toku Velička. Na místě přítomen též vrchní komisař PČR mjr. Ing. Bc. Stanislav Čermák. Ve 22:15 byl povodňovou komisí prostřednictvím obecního rozhlasu vyhlášen 3. SPA.

Pomocí obecní techniky byl navezen písek před dům č. p. 611, kde následně probíhalo plnění pytlů. Z celkového množství asi 250 ks, byla část použita přímo na místě, ostatní pytle rozvezeny do ostatních ohrožených míst v obci. Ve 22.40 h bylo dosaženo maximální výšky hladiny 171 cm, poté začala hladina klesat k lokálnímu minimu 145 cm (0:10 h), ve 2:30 h znovu vystoupala na 170 cm.

Od cca 5:00 h vzhledem ke stále klesající hladině vodního toku postupný odjezd jednotek HZS a PČR. Nadále zůstala v pohotovosti místní jednotka JPO II, která prováděla monitoring vodního toku, vzhledem k příznivému vývoji situace byl zásah po poradě s vedením povodňové komise 21.6. v 11:30 h ukončen.

Při povodni nedošlo v k. ú. Velká nad Veličkou k rozlivu vody, nedošlo tedy k zatopení pozemků a staveb. V několika objektech v blízkosti vodního toku došlo vlivem zvýšené hladiny spodní vody k zatopení sklepů. Po snížení úrovně hladiny k normálu bylo zjištěno poškození spodní části středového pilíře mostu od ulice Adamovská.