Povodňový plán obce Velká nad VeličkouOdtokové poměry

Vodní tok Velička má na území obce Velká nad Veličkou oficiálně stanovené záplavové území (pouze Q20 a Q100) včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 0,000 - 36,734, které bylo vyhlášené Okresním úřadem Hodonín a nabývá platnosti od 27. 2. 2002 (č. j. ŽP/02/21/1651/231). 
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny vodní toku Velička. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

Odtokové poměry dále ovlivňují:

 • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů.
 • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
 • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
 • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Na území obce Velká nad Veličkou se nachází několik míst, která mohou omezovat odtokové poměry - mosty, propustky.
Místa omezující odtokové poměry na území obce Velká nad Veličkou
V zájmovém území se nachází větší počet svahových nestabilit.

Svahové nestability nacházející se v severní části zájmového území, na levém břehu vodního toku Velička
 • Svahová nestabilita s identifikačním číslem 3085. Jedná se o potencionální bodový sesuv, který dosud nebyl sanován. Příčinou sesuvu může být boční eroze vodního toku Velička. Na svahu jsou patrny stopy po malých plošných sesuvech, které nemají vyvinutou odlučnou ani akumulační oblast.
 • Svahová nestabilita s identifikačním číslem 6606. Jedná se o aktivní bodový sesuv, který byl ošetřen zemními úpravami svahu.
 • Svahová nestabilita s identifikačním číslem 3086. Jedná se o aktivní plošný sesuv, který byl sanován odvodněním. Příčinou sesuvu byla boční eroze vodního toku Velička. Na svahu se vytvořila sesuvná oblast s plošnými sesuvy, z nichž některé mají dobře vyvinuté odlučné oblasti. Akumulační oblasti jsou zcela nezřetelné.
 • Svahová nestabilita s identifikačním číslem 8616. Jedná se o stabilizovaný bodový sesuv, který byl sanován odvodněním.

Svahové nestability nacházející se ve východním cípu zájmového území, na pravém břehu vodního toku Velička

 • Svahová nestabilita s identifikačním číslem 3. Jedná se o dočasně uklidněný velkoplošný sesuv, předpokládaná mocnost sesuvu je 20 m.
 • Svahová nestabilita s identifikačním číslem 3081. Jedná se o potencionální plošný sesuv, který nebyl sanován. Na svahu se vytvořila sesuvná oblast s poměrně dobře vyvinutými odlučnými a akumulačními oblastmi. Příčinou sesuvu může být boční eroze vodního toku Velička nebo vydatné srážky, které způsobí rozbřednutí zemin.
 • Svahová nestabilita s identifikačním číslem 2. Jedná se o dočasně uklidněný plošný sesuv. Na povrchu tohoto sesuvu se nachází tři dílčí aktivní sesuvy s označením 2a, 2b a 2c.

V době vysokých úhrnů srážek nebo za povodní je potřeba kontrolovat stabilitu svahů na území obce - zejména v okolí obytných budov a podél vodních toků. Česká geologická služba zmapovala na území obce několik aktivních i stabilizovaných sesuvů, které jsou dostupné jako dotazovatelná vrstva na jejich internetových stránkách. Mapová vrstva sesuvných území je také dostupná v mapové prohlížečce digitálního povodňového plánu obce Velká nad Veličkou.


Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry

 


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Na území obce Velká nad Veličkou bylo stanoveno 11 míst, která jsou ohrožená přívalovou povodní. Při přívalových srážkách dochází ke zvýšenému povrchovému odtoku a splachům z polí. 
Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Velká nad Veličkou

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (>= 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (>= 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (>= 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000. 

KB_velka_nad_velickou

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Velká nad Veličkou metodou kritických bodů

Na území obce se nachází 1 kritický bod. Při intenzivních lokálních srážkách jsou některé části obce ohrožovány splachy na mírně ukloněných polí. Často také dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích a k ucpání propustků.

Charakteristika kritických bodů na území obce Velká nad Veličkou

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
41203657 15,956 % 2,838 % 125,4 ha

Identifikace odtokových linií

 soustedene_drahy_povrchoveho_odtoku_sz_od_kordarny

Místo ohrožení přívalovou povodní na severozápad od Kordárny

 

mista_ohrozeni_privalovou_povodni_sv_od_velke_nad_velickou

 Místo ohrožení přívalovou povodní na severovýchod od intravilánu obce Velká nad Veličkou

 

misto_ohrozeni_na_vychod_od_intravilanu_velka_nad_velickou

 Místa ohrožení přívalovou povodní ve východní části intravilánu obce Velká nad Veličkou

 

mista_ohrozeni_stredni_cast_intravilanu_velka_nad_velickou

Místa ohrožení přívalovou povodní na severovýchod od intravilánu obce Velká nad Veličkou

 

mista_ohrozeni_v_jizni_casti_intravilanu_velka_nad_velickou

Místa ohrožení přívalovou povodní v jižní části intravilánu obce Velká nad Veličkou

 

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje hlídková služba, jež předává informace hlásné službě. Hlásná služba následně informuje správce toku. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území obce Velká nad Veličkou mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto vodoteče. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa výskytu ledových jevů na území obce Velká nad Veličkou
 

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

 • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku
 • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům
Na území obce Velká nad Veličkou se nachází pouze vodní nádrž Rovinka. Vlastníkem a provozovatelem je Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Veselí nad Moravou. Katastrální výměra nádrže je 0,69 ha a jedná se o vodní dílo IV. kategorie TBD. 
Seznam významných vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území obce Velká nad Veličkou

Vodní díla v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 Protipovodňová opatření

Na území obce Velká nad Veličkou byla realizována dvě protipovodňová opatření. Průleh v ulici U Stadionu zabraňuje zasažení okolních nemovitostí soustředěným povrchovým odtokem v případě přívalových srážek. Po povodních v roce 1997 byl vybudován příkop z důvodu ochrany ulic Lán a Nové Chaloupky před soustředěným povrchovým odtokem z výše položeného svahu.
Protipovodňová opatření na území obce Velká nad Veličkou