Povodňový plán městyse Velký ÚjezdCharakteristika zájmového území

Městys Velký Újezd se nachází u staré obchodní cesty s brodem mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou, na pozvolně sestupujícím svahu úpatí Oderských vrchů. Pouhých 6 kilometrů od městyse pramení řeka Odra. V těsné blízkosti městyse leží vojenský prostor Libavá. Spolu s okolními obcemi (Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Doloplazy, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Tršice a Velká Bystřice) je městys Velký Újezd součástí Mikroregionu Bystřička. K 31. 12. 2022 žilo v městysi Velký Újezd evidováno 1 394 obyvatel. Rozloha území činí 682,8 ha.

V městysi byl zaveden telefon, plyn, obecní vodovod, kanalizace, do provozu byla uvedena čistírna odpadních vod, vybudováno nové autobusové stanoviště, zaveden bezdrátový internet. Ordinuje zde praktický, dětský a zubní lékař. V městysi je lékárna, pošta, stolařství, zahradnictví, bednářství, stavitelství, zemědělská činnost, pila, dále několik obchodů a pohostinství, autoservis, knihovna, posilovna, ubytovna a penzion. V městysi je také Základní a mateřská škola, příspěvková organizace, pobočka Základní umělecké školy Žerotín a Střední odborné učiliště Velký Újezd s.r.o. Díky dobré vybavenosti městyse, dobrému autobusovému spojení a celkově dobrému umístění se do Velkého Újezdu stěhují lidé i z jiných měst a obcí, rozrůstá se nová výstavba domů.

Území městyse Velký Újezd 

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží území městyse do Krkonošsko-jesenické subprovincie, Jesenické oblasti, celku Nízký Jeseník a podcelku Tršická pahorkatina. Ve zvrásněném geologickém podloží se nachází převážně sedimentární horniny (břidlice, droby, křemence, vápence). Z hlediska půdních typů zde převládají luvické pseudogleje a luvické gleje v okolí vodních toků. Mimo okolí vodních toků převládá modální kambizemě.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 682,8 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území městyse vyskytují. .

Využití pozemků v městysi Velký Újezd (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 321,6 ha 47,1 %
Vinice 0,8 ha 0,1 %
Zahrady 53,2 ha 7,8 %
Ovocné sady 2,7 ha 0,4 %
Trvalé travní porosty 127,6 ha 18,7 %
Lesní půda 58,3 ha 8,5 %
Vodní plochy 5,9 ha 0,9 %
Zastavěné plochy 19,9 ha 2,9 %
Ostatní plochy 92,8 ha 13,6 %
Celková výměra katastrálního území 682,8 ha 100,0 %

Klimatické charakteristiky

Na území městyse Velký Újezd je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn se na polovině území pohybuje v intervalu 551 - 650.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území městyse do mírně teplých klimatických oblastí MT7, MT9 a MT10.

Lokalita se tak vyznačuje létem dlouhým, teplým a suchým až mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá, s krátkých trváním sněhové pokrývky. 

Charakteristika mírně teplé klimatické oblasti MT7, MT9, MT10

Charakteristika MT7 MT9 MT10
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50

 

Klimatické oblasti na území městyse Velký Újezd