Povodňový plán obce ÚsilnéSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Úsilné a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, Smíchov
Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 683 103 - ústředna

oblastní vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava
Tel.: 387 203 609, 387 683 124
E-mail: dispecink.cb@pvl.cz
 
Přímý výkon správy toku: 
PS 6 - Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice

Tel: 201 203 628
Úsekový technik: Ing. Miroslav Čihák
Tel.: 387 683 166
E-mail: miroslav.cihak@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Úsilné, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kyselá voda 10100512 1-06-03-053/055
Čertík 10278414 1-06-03-056
Stoka 10273709 1-06-03-054
Bezejmenný LB přítok č. 001.1 Kyselé vody 10244466 1-06-03-053
LBP Stoka m. k. od Hůr 10251752 1-06-03-054