Povodňový plán obce ÚsilnéCharakteristika zájmového území

Obec Úsilné se nachází asi 6 km severovýchodně od města České Budějovice v nadmořské výšce zhruba 399 m n. m. Obec do roku 1925 byla označována jako Oselno či Voselno, tento název vznikl pravděpodobně podle chovu tažných zvířat pro nedaleké doly. Poté byla přejmenována na Úsilné i přes to je v erbu obce osel. Obec přísluší pod SO ORP České Budějovice. V obci bylo k 1. 1. 2020 evidováno celkem 497 obyvatel. Celková rozloha činí 303,4 ha.

Katastrální území obce Úsilné

V centrální části obce se nachází Kaple sv. Václava, která byla postaveno v roce 1900. Obec je proslulá prvky selského baroka na domech. Za vlády císaře Rudolfa II. byl mezi Úsilným a nedalekými Hůrami založen důl sv. Eliáš, ve kterém se těžilo 1600 centů stříbra ročně. V dole neustále přibývalo vody, která se stahovala z Vesecké a Libničské štoly. Potíže s odvodňováním měla vyřešit Eliášova štola, jejíž budování bylo započato 20. července 1574 směrem z Úsilného a trvalo s přestávkami zhruba 200 let. V době, kdy hotové dílo mohlo přispět k odvodňování dolů, bylo dolování již v úpadku. Štola vyúsťuje v Úsilném na zahradě domu číslo 68 na úpatí jihozápadního svahu ve výšce 400 m n. m. V polovině 20. století zásobovala vydatně město České Budějovice kvalitní pitnou vodou. V současné době vedení obce uvažuje o zpřístupnění části štoly pod obcí veřejnosti (webové stránky obce, 2012).

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologické členění:          
Systém: Hercynský  
Provincie:
Česká vysočina   
Subprovincie:
Česko-moravská soustava
Oblast:
Jihočeské pánve       
Celek:
Třeboňská pánev  
Podcelek:
Lišovský práh
Okrsek: Hlubocká pahorkatina

Celek: Českobudějovická pánev
Podcelek:
Blatská pánev
Okrsek: Zlivská pánev

Celek Třeboňská pánev je celek v jižních Čechách, který je součástí Jihočeských pánví. Jeho rozloha činí zhruba 1360 km2 a leží převážně v povodí Lužnice. Třeboňská pánev společně s Českobudějovickou pánví vznikla v době křídy (zhruba před 88 miliony lety) při saxonské zlomové tektonice, jako reakce na horotvorné procesy alpinského vrásnění. Sedimenty mohou dosahovat až 300 m mocnosti, jedná se především o sedimenty svrchnokřídového stáří. Vzhledem k malému spádu řek a nedostatečného odvodňování a špatně propustného podloží se zde vytvořila rozsáhlá rašeliniště a následně nejvýznamnější česká rybníkářská oblast. V k. ú. obce se dále nachází Zlivská pánev, která patří do podcelku Blatská pánev a celku Českobudějovická pánev.

 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 303,4 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (158,4 ha). Lesní půda se nachází na 30,5 ha. Nejméně zastoupené jsou vodní plochy (6 ha) a sady (0,6 ha).

Využití pozemků v obci Úsilné (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 158,4ha 52,2 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 8,0 ha 2,6 %
Sady 0,6 ha 0,2 %
Trvalé travní porosty 47,5 ha 15,7 %
Lesní půda 30,5 ha 10,1 %
Vodní plochy 8,8 ha 2,9 %
Zastavěné plochy 6,0 ha 2,0 %
Ostatní plochy 43,6ha 14,4 %
Celková výměra k. ú. 303,4 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Úsilné je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá jihozápadní část území obce do mírně teplé podoblasti MT11 a severovýchodní část patří do MT9.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí

Charakteristika MT9 MT11
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50