Povodňový plán obce ÚsilnéHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Úsilné

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Úsilné a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Obcí Úsilné protéká Stoka. Vodní tok se vlévá západně od intravilánu do vodního toku Kyselá voda, jako jeho levostranný přítok. Na vodním toku Stoka se nachází vodní nádrž, která byla vybudována v roce 1965. V roce 2000 byla nádrž opravena. Vodní nádrž má dnes významnou krajinářskou hodnotu díky své přirozené modelaci břehů a doprovodné vegetaci, důležitá je i protipovodňová funkce, jak se ukázalo v posledních letech.

Vodní toky na území obce Úsilné

Kyselá voda
Potok pramení v nadmořské výšce 530 metrů mezi Lhoticemi a Kolným. Teče na západ k silnici E55, kde se stáčí k jihu, protéká mezi Borkem a Úsilným, kde se do něj zleva vlévají dva z významnějších přítoků, Dobrá voda a Stoka. Kyselá voda se pak otáčí k západu, kříží Pražskou třídu v Českých Budějovicích a podél severní hranice Nemanic do ní vtéká třetí největší přítok, Rudolfovský potok neboli Čertík, který předtím protéká rybníkem Čertík známým také jako Voselný rybník. Kyselá voda za Hrdějovicemi míří na sever a za Opatovicemi se jako pravostranný přítok vlévá do Vltavy v nadmořské výšce 371 metrů.
Vlastní tok a povodí Kyselé Vody lze rozdělit na tři části – horní úsek od pramene do ř.km 8,5 – po ústí Dobré Vody – se středním sklonem toku cca 19 ‰. Ve střední části se středním sklonem toku cca 5-6 ‰ ústí Stoka a Rudolfovský potok s podobnými středními sklony toku jako v horní části povodí. Opakem je dolní část povodí pod Hrdějovicemi se středním sklonem toku cca 2,8 ‰. Rychlý vzestup povodňových vln vlivem konfigurace a svažitosti terénu v horní a střední části povodí umocňuje dále výskyt přívalových lijáků – regionálních dešťů o vysoké intenzitě v krátkém časovém období (řádově desítky mm za 2 – 5 hod) s případnou předchozí nasyceností povodí. Vzestupu hladin pomáhají napřímené úseky toků v rámci meliorací v 70. a 80. letech a scelení pozemků s případným nevhodným či nevyhovujícím agrotechnickým obhospodařováním, Studie odtokových poměrů obcí Borek, Hosín, Hrdějovice a Úsilné (Sweco Hydroprojekt a.s., 2015).

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Úsilné

Přehled vodních děl na území obce Úsilné naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Úsilné se nachází několik vodních nádrží, které mohou ovlivnit odtokové poměry v intravilánu obce. Podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.