Povodňový plán města Týniště nad OrlicíCharakteristika zájmového území

Město Týniště nad Orlicí leží v Královéhradeckém kraji asi 18 km jihovýchodně od Hradce Králové v nadmořské výšce okolo 250 m n. m. Město se rozkládá na 6-ti katastrálních území – Týniště nad Orlicí, Štěpánovsko, Petrovice, Petrovičky, Rašovice a Křivice, o celkové výměře 5 245,9 ha. Ve městě a místních částech žije 6 055 obyvatel (dle ČSÚ k 1. 1. 2020). Pověřenou obcí s rozšířenou působností je město Kostelec nad Orlicí.

Město Týniště nad Orlicí leží pod soutokem Tiché Orlice a Divoké Orlice, spojením těchto dvou zdrojnic pak vzniká řeka Orlice, která se v Hradci Králové vlévá do Labe. Řeka Orlice tvoří rovinný tok v Třebechovické tabuli, charakterizují ji četné meandry a slepá ramena. Jde o jeden z mála zachovalých a minimálně narušených vodních toků v České republice. Celková délka řeky Orlice je 32,5 km a délka Orlice v zájmovém území činí 13,2 km.  Dalšími významnými vodními toky na území města Týniště nad Orlicí jsou: náhon Alba, Šanovec, Stříbrný potok a Houkvický potok. Ve správním území města Týniště nad Orlicí nalezneme mnoho malých vodních ploch, především rybníků a slepých ramen řeky Orlice.

Katastrální území města Týniště nad Orlicí

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží území do provincie Česká Vysočina, soustavy Česká tabule, podsoustavy Východočeská tabule, celku Orlická tabule, podcelku Třebechovická tabule. Většina území leží v Choceňské plošině, východní část území, kde se terén mírně zvedá, spadá do okrsku Opočenský hřbet.

Na rovinatý terén na sypkém sedimentu je vázaný půdní typ regozemě. Tyto minerálně chudé půdy se vyskytují na většině vymezeného území. Východní svažitější část území pokrývají kambizemě a podél vodního toku Orlice nalezneme na nivních sedimentech typické fluvizemě.

Struktura půdního fondu

Ve využití půdy převládají lesní pozemky, které tvoří více než polovinu území. Orná půda zaujímá necelých 15 % celkové rozlohy správního území města Týniště nad Orlicí.

Využití pozemků ve městě Týniště nad Orlicí (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 742.9 ha 14.2 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 69.1 ha 1.3 %
Sady 0.0 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 576.7 ha

11.0 %

Lesní půda 3 299.4 ha 62.9 %
Vodní plochy 88.6 ha 1.7 %
Zastavěné plochy 98.9 ha 1.9 %
Ostatní plochy 370.3 ha 7.1 %
Celková výměra k.ú. 5 245.9 ha 100.0 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá správní území města Týniště nad Orlicí do mírně teplé oblasti MT11, která se vyznačuje průměrnou lednovou teplotou -2 – -3°C, červencovou 17–18 °C, průměrným úhrnem srážek ve vegetačním období 350 – 400 mm.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT11

Charakteristika MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50