Povodňový plán města Staré MěstoHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Staré Město

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Staré Město a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území města Staré Město je Krupá. Číslo hydrologického pořadí je 4-10-01-0120-0-00/0140-0-00/0160-0-00/0220-0-00/0240-0-00. Vodní tok Krupá pramení na jižních svazích Mlžného vrchu ve výšce 905 m n. m. Ústí zleva do Moravy u Hanušovic v nadmořské výšce 430 m n. m. Plocha povodí tvoří 112,7 km2. Délka toku je 19,2 km. Průměrná průtočnost u ústí je 2,02 m3/s. Vodní tok Krupá teče od severu směrem na jih a protéká přímo intravilánem města. Po cestě nabírá vodu z pravostranných i levostranných přítoků, z nichž nejvýznamnější jsou Stříbrnický, Kunčický a Vrbenský potok. Dle vyhlášky č. 178/2012 Sb. je Krupá ustanovena jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Krupá

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Habartice, Krupá 2,30 2,12 14,1 -- 33,4 45,2 -- 81,1 101

Podélný profil vodního toku Krupá


Vrbenský potok
 (číslo hydrologického pořadí 4-10-01-0170-0-00/0190-0-00/0210-0-00) pramení pod Travnou horou v nadmořské výšce asi 1050 m. Protéká přes místní část Malé Vrbno a do Krupé ústí zleva v intravilánu Starého Města. Jeho významným přítokem je potok Telčava.

Stříbrnický potok (číslo hydrologického pořadí 4-10-01-0130-0-00) pramení pod horou Stříbrnická v západní části katastru v nadmořské výšce 1090 m. Je významným pravostranným přítokem Krupé a během vyšších vodních stavů ohrožuje především místní část Stříbrnice.

Kunčický potok (číslo hydrologického pořadí 4-10-01-0150-0-00) pramení těsně u hranice s Polskem kousek pod horou Palaš. Teče od severu směrem k jihu, protéká intravilánem místní části Kunčice a po několika stech metrech ústí do Krupé. Po cestě nabírá vodu z mnoha bezejmenných přítoků, především na horním toku.

Na území města Staré Město se nachází i mnoho dalších vodních toků, které napájí tyto významné vodní toky a při vyšších vodních stavech tak mohou přispívat k jejich rozvodnění.

Významné vodní toky na území města Staré Město


Základní údaje o vodních dílech na území města Staré Město

Přehled vodních děl na území města Staré Město naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Staré Město se nachází 3 vodní nádrže, které však významnou měrou neovlivňují průběh povodně. V roce 2020 došlo také k vybudování soustavy tří rybníků na Štěpánovském potoce na parcelách 2964/1 a 2991, jejichž vlastníkem je Ing. Dušan Juřiček (rybníky však zatím nejsou zakresleny v mapě).