Povodňový plán města Staré Město



Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území města Staré Město na 250 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 656, z toho 36 patří do skupiny krátkodobě pobývajících.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi ve městě.
Ohrožené objekty na území města Staré Město - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města Staré Město se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jsou zde však přítomná tři kontaminovaná místa, a to dvě střediska na výrobu a distribuci elektrické energie a skládka TKO.
Ohrožující objekty na území města Staré Město
Kontaminovaná místa na území města Staré Město

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Staré Město.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Staré Město u předsedy povodňové komise města.