Povodňový plán obce SeninkaOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Vsetín.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Seninka.

Osoby na území obce Seninka budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Vzhledem k tomu, že v obci může dojít k několika dopravním omezením vlivem ucpání propustků či zanesení mostů budou objízdné trasy stanoveny na základě dané situace.
První případ dopravního omezení může nastat při přívalových srážkách, kdy může dojít k ucpání propustku a zaplavení místní komunikace v oblasti točny ve východní část zastavěného území obce - lokalita k Poláškům (délka úseku cca 200m) a lokalita k Polanským (délka úseku cca 100m). Vzhledem k tomu, že se jedná o slepou ulici a komunikace již dál nepokračuje, není stanovena objízdná trasa.
Druhý případ může nastat při zneprůjezdnění komunikace III/05741 zanesením propustků mezi č.p. 80 a č.p. 31.
Třetí případ může nastat při zneprůjezdnění komunikace III/05741 od rozcestí Seninky po most přes Senici.
Dále u č.p. 7 může dojít k zanesení mostu a následnému zaplavení silnice III/05741.
Dopravní omezení na území obce Seninka
Objízdné trasy na území obce Seninka

Dopravní omezení  a objízdné trasy  v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.