Povodňový plán obce SeninkaHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Seninka

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Seninka a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní tok Seninka pramení v jihozápadní části katastrálního území obce Seninka v lesních porostech v nadmořské výšce 560 m mezi vrchy Horka a Vartovna a dále protéká obcí Seninka směrem k východu, kde zaúsťuje zleva do vodního toku Senice. Plocha povodí vodního toku Seninka, tj. od pramene po soutok se Senicí je 8,91 ha. Dotčené povodí potoka je mírně obdélníkového tvaru o průměrné šířce povodí 2,2 km s četnými vydatnými přítoky. Přítoky jsou většinou neupravené, úprava koryta se nachází pouze při soutoku s vodním tokem Seninka. Vodní tok Seninka byl v zástavbě obce upraven hrazením v letech 1931-1936, stabilizací podélného profilu zděnými stupni vysokými až 1,5 m, dřevěnými prahy a pásy, břehy nesouvisle vegetačně výsadbou keřů vrby se zajištěním paty břehu dřevěným laťovým plůtkem, v zúžených místech a poblíž budov dlažbou z lomového kamene.

Koryto vodního toku je proměnlivé hloubky 0,5 – 3,0 m, proměnlivé šířky 0,5 – 3,0 m, se sklony svahů 1:0,5 – 1:2 v závislosti na charakteru a využití potoční nivy. Správcem toku jsou Lesy České republiky, s. p. Dle Centrální evidence vodních toků (CEVT) je vodní tok Seninka dlouhý 4,585 km.

Podrobný popis toku Seninka

Vodní tok Seninka od své pramenné oblasti protéká nejprve lesní tratí, následně pak smíšenou leso-luční tratí, poté vtéká do zastavěného území obce Seninka, z kterého do luční trati vytéká těsně pod vtokem do VT Senice pod obcí Seninka.


KM 0,307 – 3,692 – Trať v zástavbě
Za pravostranným přítokem (PP Seninky č. 3) vtéká VT Seninka do zastavěného území obce Seninka. V celé délce zástavby obce byl VT Seninka v letech 1931 až 1936 upraven souvisle soustavou kamenných stupňů, opěrných zdí, ale i vrbovými záplety a dřevěnými hatěmi pomístně v dolní části toku (celkem 13 ks kamenných stupňů, 16 ks dřevěných stupňů, 395 m opěrných zdí, 1831 m2 dlažeb, 881 m vegetačního zpevnění). Na několika místech dochází ke křížení se silnicí III. třídy č. 05741, s místními komunikacemi a příjezdy k objektům zástavby rámovými propustmi či mosty. V letech 2008 až 2012 došlo k opravě a kompletní rekonstrukci úseků 2,110 – 2,370; 2,440 – 2,640 a 2,660 – 2,980. Jednalo se o rekonstrukci poničených nebo zcela zničených stupňů a poničených opěrných zdí podél silnice III/05471. V km 0,700 byla ze strany Ředitelství silnic Zlínského kraje p. o. vybudována opěrná zeď a dlažba na levém břehu v důsledku zabezpečení komunikace a v roce 2011 v horní části toku (km 3,600) obcí financovaná sanace sesuvu na pravém břehu VT (pod zaústěním PP Seninky č. 3) drátokamennými koši.

Strakovský potok pramenní v lesních porostech u severní hranice katastrálního území obce Seninka, odkud odtéká nejprve na východ, pak se stáčí na sever a následně se po 0,900 km stáčí k jihu a po zbytek své trasy tvoří východní hranici katastrálního území. V dolní části smíšeného leso-lučního úseku se na pravém břehu nachází objekt rekultivované skládky odpadu, pod kterou jsou do nivy vodního toku umístěny vodní plochy. Pod objektem rekultivované skládky kříží Strakovský potok lesní cesta s trubním propustkem ve špatném technickém stavu. Správcem toku jsou Lesy České republiky, s. p. Dle CEVT je Strakovský potok dlouhý 2,852 km.

Záhumenecký potok pramenní v lesních porostech při jižní hranici katastrálního území obce Seninka, odkud odtéká směrem na sever do VT Seninka, do kterého se v zástavbě obce vlévá zprava zhruba 160 m nad autobusovou zastávkou „Seninka, restaurace“. Z lesní tratě vytéká zhruba po 1,0 km a vtéká do luční trati, z které přechází po 0,5 km do zástavby obce Seninka, v které je umístěna boční vodní nádrž – již nefunkční rybník. Pro zabezpečení odběru je v korytě VT umístěn vzdouvací objekt – již nefunkční. Těsně pod rybníkem je na Záhumencké potoce instalován další odběrný objekt do bývalého náhonu (ve špatném technickém stavu). Správcem toku jsou Lesy České republiky, s. p. Dle CEVT je Záhumenecký potok dlouhý 1,702 km.

Vodní toky na území obce Seninka delší než 0,25 km

Základní údaje o vodních dílech na území obce Seninka

Přehled vodních děl na území obce Seninka naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
V intravilánu obce se nachází pouze jedna průtočná vodní nádrž. Leží na 0,5 ř. km PP Seninky č 1. Nádrž je opatřena bezpečnostním přelivem.