Povodňový plán obce SeninkaCharakteristika zájmového území

Obec Seninka se nachází ve středu Zlínského kraje ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Vsetín. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 310 obyvatel. Velikosti katastrálního území obce Seninka činí 726 ha.

Katastrální území obce Seninka

Struktura půdního fondu

Území obce Seninka je tvořeno především kambizemí mesobazickou a slabě oglejenou a v okolí vodního toku Seninka jsou pak půdy tvořeny fluvizemí oglejenou.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 726 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že hlavní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu lesní půda (419 ha) a dále trvalé travní porosty (241 ha).

Využití pozemků v obci Seninka (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 14 ha 1.9 %
Chmelnice 0 ha 0.0 %
Vinice 0 ha 0.0 %
Zahrady 5 ha 0.7 %
Sady 0 ha 0.0 %
Trvalé travní porosty 241 ha 33.2 %
Lesní půda 419 ha 57.8 %
Vodní plochy 3 ha 0.4 %
Zastavěné plochy 6 ha 0.8 %
Ostatní plochy 38 ha 5.2 %
Celková výměra k.ú. 726 ha 100 %

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Obec Seninka leží v hornatém terénu. Z geomorfologického hlediska se nachází v soustavě Vnější Západní Karpaty, podsoustavě Moravsko-slovenské Karpaty, celku Vizovická vrchovina, podcelku Zlínská vrchovina, okrsku Seninecká vrchovina.

Seninecká vrchovina je tvořena flyšovými jílovci a pískovci zlínských vrstev račanské jednotky magurského příkrovu. Erozně denudační reliéf úzkých rozvětvených hřbetů a hluboce zařezaných údolí vznikl v úzké závislosti na strukturně litologických vlastnostech podkladu, na hřbetech zbytky zarovnaných povrchů a sesuvy.

Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 450–550 m. Nejvyšším bodem na katastru je vrch Vartovna o nadmořské výšce 651 m. Vzhledem k poloze obce a charakteru reliéfu protékají jejím územím pouze dva vodní toky, oba o velmi malé délce. Intravilánem protéká vodní tok Seninka a východní hranici katastru tvoří Strakovský potok, který se následně do Seninky vlévá.


 

Digitální model reliéfu obce Seninka se znázorněním vodních toků

Sklonové poměry na území obce Seninka

 

Ochrana přírody

Z hlediska ochrany přírody spadá katastr pod územní působnost Karpatské úmluvy. Západní částí řešeného území pak prochází nadregionální biokoridor.

Klimatické charakteristiky

Na území obce Seninka je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 801 - 1000 mm.

Celé území obce Seninka podle Quitta náleží do mírně teplé klimatické oblasti MT2. Podnebí je tak charakteristické krátkým, mírně chladným a mírně vlhkým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a normálně dlouhou a mírnou zimou.

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT2

Charakteristika MT2
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100
Počet zamračených dnů 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50