Povodňový plán obce RyžovištěPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Ryžoviště je postižena povodněmi téměř každoročně na jaře a na podzim. Výstrahu před možnými povodněmi obdržela obec od ČHMÚ několikrát do roku 2018. Téhož roku ve dnech 18. 7. a 25. 8. došlo v obci k povodním. Zatím poslední povodňová událost se vyskytla dne 22. 10. 2020. Vyšší frekvence výskytu povodní postihující intravilán obce Ryžoviště je způsobena její lokalizací v údolí s velmi výrazným sklonem svahů, po kterých dochází k povrchovému toku vod do intravilánu obce. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Ryžoviště, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Historické povodně

Povodeň 2018
Během července a srpna roku 2018 došlo v důsledku přívalových dešťů k zatopení několika zahrad, garáží, sklepů, bytů a rodinných domů. Došlo k zaplavení sklepů, garáží a zahrad v č.p. 66, 335, 336, 84, 146, 93 a vytopení sklepa v budově OÚ (č.p. 105).
Povodeň 2020
Další povodeň postihla obec 22. října 2020. Obec Ryžoviště zasáhly přívalové deště, které zatopily jižní část obce. Konkrétně ulice Rýmařovská, Úzká, Gen. Svobody a část ulice Tyršova. Povodní byly zasaženy dva bytové domy a 14 rodinných domů spolu se základní a mateřskou školou. Došlo k vytopení zahrad, sklepů, garáží a přízemí rodinných domů.