Povodňový plán obce RyžovištěCharakteristika zájmového území

Obec Ryžoviště se nachází v Moravskoslezském kraji poblíž města Rýmařov, který je jeho obcí s rozšířenou působností. K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 601 obyvatel. Rozloha obce je 1 879,5 ha.

Katastrální území obce Ryžoviště

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina. Území nadále spadá pod soustavu Krkonošsko-jesenickou, posoustavu Jesenickou, celek Nízký Jeseník, podcelek Bruntálská vrchovina a do okrsku Břidličenská pahorkatina.

Okrsek Břidličenská pahorkatina je plochá pahorkatina s rozlohou 194,31 km2. Je tvořená převážně břidlicemi a drobami andělohorských vrstev. Povrch je mírně zvlněný se široce zaoblenými hřbety s plošinami holorovin a většinou široce rozevřenými údolími.

Území obce Ryžoviště je z geologického hlediska tvořeno především jílovitou břidlicí, prachovcem a droby. Ve střední části podél vodního toku Polička se vyskytuje nivní sediment (hlína, písek, štěrk), v blízkosti menších přítoků se vyskytuje kamenito-hlinitý sediment.

Terén v obci Ryžoviště je na mírně zvlněný. Intravilán obce se nachází v mírně svažitém terénu (povrch se zvedá směrem k jihu, východu a západu), přičemž jeho nejnižší části jsou v nadmořské výšce 600 m a nejvyšší v 630 m. Směrem k jihu/východu/západu se terén dále zvedá, a to až do nadmořské výšky okolo 700 m. V katastrálním území obce se nacházejí čtyři významnější vrcholy - Strážný vrch (681 m n. m.), Výšina (682 m n. m.), Družstevník (690m n. m.) a nejvyšší Stránský vrch (710 m n. m.). Převýšení mezi dnem údolí vodního toku Polička a vrcholy okolních kopců místy dosahuje i přes 70 m.

Digitální model reliéfu na území obce Ryžoviště

Sklonitostní poměry na území obce Ryžoviště

Struktura půdního fondu

V území obce Ryžoviště jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Výjimku tvoří jihovýchodní část obce, kde se lokálně nachází podzol. Podél vodních toků (Polička, Sitka, Lomnický potok a Lomnička) se nachází půdní typ fluvizem a glej.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 879,5 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují.

Využití pozemků v obci Ryžoviště (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 204,2 ha 10,8 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 16,6 ha 0,9 %
Sady 0,0 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 1058,2 ha 56,3 %
Lesní půda 515,2 ha 27,4 %
Vodní plochy 5,1 ha 0,3 %
Zastavěné plochy 9,0 ha 0,5 %
Ostatní plochy 71,2 ha 3,8 %
Celková výměra k.ú. 1 879,5 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Ryžoviště je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 6,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti CH7.

Lokalita CH7 se tak vyznačuje dlouhým, teplým jarem, léto je velmi krátké až krátké, mírně chladné a vlhké, podzim je dlouhý a mírný, zima je dlouhá, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti CH7

Charakteristika CH7
Počet letních dnů 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 140 - 160
Počet ledových dnů 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50