Povodňový plán obce RyžovištěOsnova souhrnné zprávy o povodni

1. Hydrometeorologická situace

 • Popis hydrometeorologické situace před povodní
 • Stav před povodní na vodních tocích a rozhodujících vodních dílech
 • Průběh hydrologických jevů za povodně, kulminační průtoky
 • Průběh ledových jevů na tocích a jejich vliv na průběh povodně
 • Ovlivnění hydrologické situace vodními díly, rozhodující manipulace

 

2. Provedená opatření na ochranu před povodněmi na území obce Ryžoviště

 • Provozní situace na vodních tocích
 • Činnost jednotlivých složek, přehled zabezpečovacích prací
 • Zhodnocení spolupráce s povodňovými orgány dalších stupňů a s dalšími účastníky povodňové služby
 • Vyžádání výpomoci (hasiči, policie, armáda, ostatní)
 • Přehled významných záchranných prací (evakuace)
 • Přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity
 • Celkové zhodnocení povodňových aktivit na území obce Ryžoviště
 • Vyčíslení mimořádných nákladů za povodně

 

3. Důsledky povodně a vzniklé škody

 • Rozsah rozlivů, zatopené pozemky a objekty
 • Škody na vodních tocích a objektech s tokem souvisejících
 • Škody a závady na ostatních objektech
 • Vyčíslení povodňových škod

 

4. Celkové zhodnocení, návrh opatření

 • Vlastní přijatá opatření
 • Potřeba doplňujících evidenčních a dokumentačních prací
 • Opatření k odstranění povodňových škod
 • Opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby v rámci území obce Ryžoviště

 

5. Přílohy

 • Tabulky, grafy
 • Fotografie
 • Videozáznamy