Povodňový plán města RosiceCharakteristika zájmového území

Město Rosice se nachází v Jihomoravském kraji v SO ORP Rosice. K 1. 1. 2020 bylo ve městě evidováno 6 291 obyvatel. Velikost území města činí 1 274 ha.

Město leží v okrese Brno-venkov 16 km západně od Brna v těsné blízkosti dálnice D1. Rosice protínají silnice I. třídy č. 23 vedoucí z Brna do Třebíče a železniční trať Brno–Jihlava. Historicky je město Rosice přirozenou spádovou obcí pro široké okolí, proto patří od roku 2003 mezi obce s rozšířenou působností a vykonává správu v obvodu, do kterého je zahrnuto celkem 23 okolních obcí.

Rosice se nachází v Boskovické brázdě, na soutoku říčky Bobravy s Říčanským potokem. Město leží na rozhraní různých typů krajin. Ze západní strany je to malebná zvlněná krajina s lesními porosty, na kterou navazují pole a trvalé travní porosty a intravilán. Nejvyšším bodem je kopec Velehrádky (383 m n. m.). Většina krajiny je odlesněná a intenzivně zemědělsky využívaná. Pouze ve vyšších polohách a nivě se nacházejí lesní porosty. Na území města se nachází evropsky významná lokalita Rosice-zámek. Do území města Rosice nezasahuje žádná ptačí oblast ani evropsky významná lokalita.

Katastrální území města Rosice

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do systému Hercynského, provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, dále do dvou oblastí – většina území spadá do oblasti Brněnská vrchovina, celku Boskovická brázda, podcelku Oslavanská brázda a do tří okrsků – od severu Hvozdecká pahorkatina, Rosická kotlina a Zbýšovská pahorkatina. Pouze malá severozápadní část katastru spadá do oblasti Českomoravská vrchovina, celku Křižanovská vrchovina, podcelku Bítešská vrchovina a okrsku Jinošovská pahorkatina.

Hvozdecká pahorkatina – členitá převážně zalesněná pahorkatina s plochou 25,11 km2 tvořená usazeninami permu a překrytá závějemi spraší. Nejvyšším bodem je vrch Horka s výškou 399,0 m n. m.

Rosická kotlina – jde o plochou sníženinu protékanou řekou Bobravou s rozlohou 21,31 km2, vytvořenou v usazeninách permu Boskovické brázdy. Je tvořena převážně poli, pouze na okrajích je mírně zalesněna dubovými a smrkovými porosty.

Zbýšovská pahorkatina – jedná se o členitou pahorkatinu s rozlohou 28,50 km2 tvořenou usazeninami permu z části překrytými spraší. Nejvyšším bodem je vrch Sička s nadmořskou výškou 420 m. Pahorkatina je mírně zalesněná dubovými, borovými a smrkovými porosty, převažují však pole.

Jinošovská pahorkatina – jde o převážně členitou pahorkatinu s rozlohou 465,04 km2 tvořenou biotickými migmatickými rulami moldanubika, třebíčským plutonem a bítešskou ortorulou moravika. Ve střední části je poměrně zalesněná smrkovými porosty s borovicí. Nejvyšším bodem je Svatá hora s nadmořskou výškou 679,3 m.

Území města Rosice je z geologického hlediska tvořeno především spraší a sprašovou hlínou. V intravilánu, v západní a jižní části katastru se objevují také jílovce, prachovce a pískovce. V okolí vodních toků se pak nachází především nivní a smíšené sedimenty. Místy, především západně od intravilánu se objevují také arkózové pískovce a písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment.


Struktura půdního fondu

V území města Rosice dominuje půdní typ hnědozem a jeho variety. V intravilánu a západně od něj se ve větší míře objevují také kambizemě modální a oglejená. Vodní toky pak doprovází zejména půdní typ fluvizem glejová, která je místy doplněna glejí modální. Minoritní zastoupení má také luvizem modální v severozápadní části katastru a černozem luvická v severní části katastru města. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 274 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (721,0 ha).

Využití pozemků ve městě Rosice (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 721,0 ha 56,6 %
Chmelnice 0,0 ha 0 %
Vinice 0,0 ha 0 %
Zahrady 43,9 ha 3,4 %
Sady 2,7 ha 0,2 %
Trvalé travní porosty 29,4 ha 2,3 %
Lesní půda 284,8 ha 22,4 %
Vodní plochy 12,1 ha 0,9 %
Zastavěné plochy 54,4 ha 4,3 %
Ostatní plochy 125,6 ha 9,9 %
Celková výměra k.ú. 1 274,0 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území města Rosice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá téměř celé území města do mírně teplé oblasti MT11, pouze severozápadní cíp katastru spadá do mírně teplé oblasti MT9. Pro území města jsou typické letní teploty 17‑18 °C a zimní teploty mezi -2 a -3 °C. V teplém půlroce se srážkové úhrny pohybují mezi 400 a 450 mm, v zimním půlroce kolem 200‑250 mm. Sněhová pokrývka se průměrně udrží 50‑60 dnů v roce. V přibližně 140‑160 dnech v roce překračuje průměrná teplota hranici 10 °C.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT9 a MT11

Charakteristika MT9 MT11
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50