Povodňový plán obce PřáslaviceCharakteristika zájmového území

Obec Přáslavice se nachází cca 8 km východně od krajského města Olomouc, které je současně také obcí s rozšířenou působností. K 31. 12. 2022 bylo v obci evidováno 1 489 obyvatel. Rozloha obce činí 728,3 ha. První písemné zmínky jsou z roku 1131. Výstavba dálnice Lipník - Slavonín změnila celé okolí obce, které je protkáno mosty a nadjezdy. K Přáslavicím patří osada Kocourovec - vzdálená 2 km směrem na Lipník. Z Kocourovce 1 km směrem na SV jsou vojenské kasárny Hanáckého pluku.

V obci se nachází základní služby, mateřská škola, knihovna, ordinace praktického, dětského a zubního lékaře. Působí zde několik spolků (např. SDH, Mateřské centrum Motýlek, Florbal, 73. Tankový prapor Přáslavice).

Spolu s okolními obcemi (Bukovany, Daskabát, Doloplazy, Hlubočky, Mrsklesy, Bystrovany, Svésedlice, Tršice, Velká Bystřice a Velký Újezd) jsou Přáslavice součástí Mikroregionu Bystřička.

 

Území obce Přáslavice 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z hlediska geologie leží obec na zvrásněných nemetamorfovaných horninách (břidlice, droby, křemence, vápence).

Geomorfologicky náleží obec do provincie Česká vysočina, Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické oblasti, celku Nízký Jeseník, podcelku Tršická pahorkatina a okrsku Přáslavická pahorkatina. Poslední zmiňovaný okrsek se nachází v severozápadní části Tršické pahorkatiny. Jedná se o plochou pahorkatinu s celkovou rozlohou 86,95 km2. Přáslavická pahorkatina je lokalizována převážně na spodnokarbonských břidlicích a drobách moravských vrstev. Vyskytují se zde i badenské sedimenty a spraše. Povrch je plochý s rozsáhlými plošinami holoroviny, s široce zaoblenými rozvodními hřbety a s rozevřenými údolími. Na území správního obvodu obce Přáslavice z půdních typů převládají modální hnědozemě, v oblasti toku Vrtůvka pak kambizemě a pseudogleje. 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 728,3 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují.

Využití pozemků v obci Přáslavice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 390,9 ha 53,7 %
Chmelnice 34,5 ha 4,7 %
Zahrady 26,3 ha 3,6 %
Trvalé travní porosty 110,0 ha 15,1 %
Lesní půda 17,9 ha 2,5 %
Vodní plochy 2,6 ha 0,4 %
Zastavěné plochy 17,5 ha 2,4 %
Ostatní plochy 128,6 ha 17,7 %
Celková výměra k. ú. 728,3 ha 100,0 %

Klimatické charakteristiky

Na území obce Přáslavice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 8,1 - 9 °C  a průměrný roční srážkový úhrn se pohybuje v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území obce do mírně teplých oblastí MT9, MT10 a MT11.

Oblast se tak vyznačuje létem dlouhým, teplým a mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkou dobou trvání sněhové pokrývky.

Charakteristika klimatické oblasti MT9, MT10, MT11

Charakteristika MT9 MT10 MT11
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 7 - 8 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 200 - 250 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 50 - 60 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50
 
Klimatické oblasti na území obce Přáslavice