Povodňový plán obce PřáslaviceCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území mikroregionu Bystřička na 450 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že na území obce Přáslavice bývají pravidelně ohrožovány 4 budovy, které trvale obývá 23 obyvatel. V případě extrémní povodně může být celkem ohroženo až 106 obyvatelTato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Při povodňových situacích může dojít k ohrožení obytných budov zpětným vzdutím vody v kanalizaci nebo při vzestupu hladiny podzemní vody. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.

Ohrožené objekty na území obce Přáslavice

Ohrožené objekty na území obce - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází jedno kontaminované místo - Drontík (skládka TKO), které by mohlo být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). 

Ohrožené  a ohrožující  objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Přáslavice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Přáslavice u předsedy povodňové komise obce.