Povodňový plán SO ORP KyjovOdtokové poměry

Vodní tok Morava má na území SO ORP Kyjov stanovené oficiální záplavové území. Jedná o úsek mezi ř. km 121,11 - 133,02, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Jihomoravského kraje a nabývá platnosti od 31. 10. 2017 (č. j. JMK 144950/2017). Nadále je zde vyhláška zasahující v ř. km 69,45 - 121,90 (č. j. JMK 44609/2009)  
Vodní tok Kyjovka má na území SO ORP Kyjov stanovené oficiální záplavové území. Jedná o úsek mezi ř. km 10,0 - 70,4, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Jihomoravského kraje a nabývá platnosti od 26. 04. 2004 (č. j. JMK 6148/2004 OŽPZ-Hm). 
Vodní tok Trkmanka má na území SO ORP Kyjov stanovené oficiální záplavové území včetně aktivní zóny. Jedná o úsek mezi ř. km 0,0 - 41,285, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Jihomoravského kraje a nabývá platnosti od 18. 11. 2011 (č. j. JMK 61103/2011). 
Vodní tok Syrovinka má na území SO ORP Kyjov stanovené oficiální záplavové území včetně aktivní zóny. Jedná o úsek mezi ř. km 0,0 - 14,25, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Jihomoravského kraje a nabývá platnosti od 05. 04. 2007 (č. j. JMK 160359/2006). 
Vodní tok Malšinka má na území SO ORP Kyjov stanovené oficiální záplavové území včetně aktivní zóny. Jedná o úsek mezi ř. km 0,0 - 4,517, které bylo vyhlášené Městským úřadem Kyjov a nabývá platnosti od 1. 11. 2018 (č. j. OŽPÚP78852/18/380). 
Vodní toky Mistřínská svodnice (ř. km 0,0 - 2,011) a Svatobořický p. (ř. km 0,0 - 2,905) mají na území SO ORP Kyjov stanovené oficiální záplavové území včetně aktivní zóny. Tyto záplavové území byly stanoveny Městským úřadem Kyjov a nabývá platnosti od 17. 05. 2018 (č. j. OŽPÚP31841/18/380). 
Vodní toky Šardický potok (ř.km 0,0 - 10,389), Hovoranský p. (ř. km 0,0 - 3,31), Červenice (ř. km 0,0 - 1,494) a Lúčkový p. (ř. km 0,0 - 2,536) mají oficiálně stanovená záplavová území, které vyhlásil Městský úřad Kyjov a nabývá platnosti od 13. 06. 2019 (č. j. OŽPÚP40555/19/380).  
Potenciálně ohrožená místa a části obcí jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů. Mezi ohrožená místa patří především intravilán obcí ležící v záplavovém území vodních toků. Některé lokality jsou také ohrožovány odtokem ze svahů při přívalových srážkách.

Odtokové poměry dále ovlivňují:

  • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů.
  • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
  • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků, ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
  • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Na území SO ORP je v každé obci stanoveno několik míst omezující odtokové poměry. Mezi kritická místa patří propustky a mosty, u kterých hrozí riziko zachycení splaví nebo ucpání splaveninami a může tak dojít ke snížení průtočného profilu vodního toku nebo k úplnému vybřežení toku z koryta. 
Místa omezující odtokové poměry na území SO ORP Kyjov

Místa omezující odtokové poměry na území SO ORP Kyjov Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


Místa omezující odtokové poměry


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Obce na území SO ORP Kyjov jsou ohrožovány při intenzivních srážkách přívalovými povodněmi především v oblastech s intenzivnějším zemědělstvím, kde hrozí splachy z polí. Často dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích, k ucpání propustků a omezení či úplnému znemožnění dopravy, což dále zhoršuje nastalou situaci. Jedná se především o města Ždánice a Kyjov, obce Lovčice, Mouchnice, Vřesovice, Svatobořice-Mistřín, Sobůlky, Kostelec, Vlkoš, Žeravice, Těmice a Ježov. 
Místa ohrožená přívalovou povodní v SO ORP Kyjov

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (větší než 3,4 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (větší než 39 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (větší než 4,9 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000. 

 

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území SO ORP Kyjov metodou kritických bodů

Na území SO ORP Kyjov bylo stanoveno 55 kritických bodů. Jedná se o 5 bodů na území města Ždánice, 4 body ve městě Kyjov a v obcích Svatobořice-Mistřín, Labuty, 3 body v obci Hovorany, Dambořice, Milotice, 2 body ve městě Vracov a obcích Hýsly, Ježov, Lovčice, Stavěšice, Žarošice, Moravany, Šardice a po 1 bodu ve městě Bzenec a obcích Archlebov, Bukovany, Čeložnice, Dražůvky, Kostelec, Nechvalín, Sobůlky, Vlkoš, Uhřice, Syrovín a Vřesovice, Mouchnice.

Charakteristika kritických bodů na území SO ORP Kyjov

Kritický bod Průměrný sklon (%) Podíl orné půdy (%) Plocha povodí kritického bodu (ha) Obec
41203914 9,035 66,812 109,260 Hovorany
41203928 8,903 76,930 466,530 Hovorany
41203916 10,797 93,881 51,340 Hovorany
41203158 9,241 95,673 449,680 Šardice
41208134 11,146 52,210 235,620 Šardice
41203616 4,196 99,996 50,320 Svatobořice-Mistřín
41203618 11,302 76,601 666,590 Svatobořice-Mistřín
41203608 6,021 100,000 42,600 Svatobořice-Mistřín
41203603 9,572 70,320 159,850 Svatobořice-Mistřín
41203476 10,423 61,647 134,360 Milotice
41203474 4,775 89,610 106,240 Milotice
41203472 3,614 96,452 69,380 Milotice
41203085 5,311 81,745 509,550 Vracov
41203092 10,722 93,113 206,320 Vracov
41203981 7,922 96,772 439,160 Bzenec
41202805 9,192 80,551 186,630 Vlkoš
41207947 11,882 100,000 30,690 Ježov
41203775 10,178 81,984 203,260 Syrovín
41203337 7,649 94,775 40,320 Ježov
41206519 9,328 95,912 120,580 Labuty
41206518 16,292 30,461 446,330 Labuty
41206517 15,901 34,198 363,450 Labuty
41208092 16,321 31,889 331,500 Labuty
41206525 14,941 35,987 533,350 Hýsly
41206524 7,715 90,455 31,710 Hýsly
41203377 22,542 0,000 114,720 Vřesovice
41207129 19,559 0,000 258,250 Moravany
41203453 14,536 25,875 509,430 Moravany
41206561 17,344 6,369 344,330 Čeložnice
41204340 9,340 73,477 170,110 Kostelec
41202885 9,317 75,744 511,360 Kyjov
41202875 11,255 78,518 162,640 Kyjov
41202897 9,622 49,658 64,730 Kyjov
41203850 17,188 60,891 47,930 Kyjov
41203796 9,844 98,837 206,700 Mouchnice
41206566 18,025 12,435 513,650 Lovčice
41206565 18,709 3,087 336,470 Lovčice
41203866 12,479 52,910 43,690 Nechvalín
41203808 8,757 88,003 118,420 Ždánice
41203804 16,227 61,919 48,190 Ždánice
41203799 19,167 3,250 871,790 Ždánice
41203798 18,832 12,267 218,730 Ždánice
41203797 16,898 20,538 138,900 Ždánice
41202528 15,145 28,508 349,390 Archlebov
41203842 8,849 100,000 30,500 Dražůvky
41206971 16,979 1,973 184,610 Žarošice
41202869 10,658 98,388 40,740 Žarošice
41206644 17,400 0,025 223,250 Uhřice
41203624 15,118 12,739 395,400 Dambořice
41203628 13,367 47,757 57,680 Dambořice
41206341 11,628 97,273 58,120 Dambořice
41203491 10,560 99,966 53,940 Stavěšice
41203492 10,919 79,682 32,590 Stavěšice
41204335 8,491 69,550 185,570 Sobůlky
41202530 7,332 90,528 33,480 Bukovany

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území SO ORP Kyjov. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí větší než 5 ha na území SO ORP Kyjov

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní na území SO ORP Kyjov. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
  

Ledové jevy

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, patří tok Kyjovka ve správním území ORP Kyjov mezi kritické. Dále je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto toku. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích. 

Nebezpečné ledové jevy mohou ovlivnit nebo způsobit povodeň na všech tocích. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce toku – Povodí Moravy, s. p., Lesy ČR, s. p. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi ORP.
Místa výskytu ledových jevů na území SO ORP Kyjov

Místa výskytu ledových jevů na území SO ORP Kyjov. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

  • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
  • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území SO ORP Kyjov se nachází množství menších i větších rybníků či nádrží, které mohou významně ovlivnit průběh povodně.
Významnou měrou může průběh povodně ovlivnit vodní nádrž Koryčany  (TBD II. kategorie), nádrž v Osvětimanech  (TBD III. kategorie) a Zápověď  (TBD III. kategorie). Průběh povodně může ohrozit i další menší rybníky (např. Rašelina, Písečný rybník, Jestřabice, Moštěnice, Dolní a Horní Ježov).
Seznam významných vodních děl ovlivňujících odtokové podmínky na území SO ORP Kyjov

Vodní díla na území SO ORP Kyjov. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Protipovodňová opatření

Na území SO ORP Kyjov se nachází několik protipovodňových opatření. Jedná se především o suché poldry, retenční nádrže, průlehy, hráze nebo opevnění koryt. Více viz tabulka níže. 
Protipovodňová opatření na území SO ORP Kyjov