Povodňový plán SO ORP KyjovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území SO ORP Kyjov

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Kyjov a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území SO ORP spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.. Nejvýznamnějším vodním tokem na území je vodní tok Morava. Morava ovšem zasahuje pouze okrajovou jihovýchodní část území SO ORP. 

Mezi vetší vodní toky patří v SO ORP Kyjov je vodní tok Kyjovka. Vodní tok Kyjovka proniká do území ORP ze severu Koryčan, kde protéká rozvlněným územím. Délka toku činí 86,7 km. Plocha povodí měří 665,8 km2. Vodní tok Kyjovka je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok. 

Dalším významným vodním tokem je Trkmanka. Pramení ve Ždánickém lese, severozápadně od Ždánic, pod vrchem Radlovec (426 m) a teče přibližně jihozápadním směrem. Trkmanka dále protéká obcemi Dražůvky, Želetice, Násedlovice, Kobylí, Bořetice, Velké Pavlovice a ve městě města Podivín se vlévá zleva do řeky Dyje. Celková délka vodního toku je 41,7 km a plocha celého povodí zaujímá plochu 359 km2. Vodní tok Trkmanka je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Mezi další významný vodní tok lze zařadit také Syrovinku. Syrovinka je pravostranný přítok řeky Moravy v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. Délka toku činí 17,5 km. Plocha povodí měří 77,8 km2. Syrovinka pramení západně od obce Syrovín, na pomezí okresů Uherské Hradiště a Hodonín, v nadmořské výšce 300 m. V nejhornější části směřuje potok na východ, protéká Syrovínem. Vodní tok Syrovinka je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Vodní tok Spálený potok se řadí také mezi významné. Spálený potok je pravostranný a celkově největší přítok Trkmanky v okresech Hodonín a Břeclav v Jihomoravském kraji. Délka toku činí 19,0 km. Plocha povodí má rozlohu 152,9 km2. Potok pramení ve Ždánickém lese, severně od Archlebova, v nadmořské výšce 363 m. Po celé své délce teče napřímeným korytem v bezlesé zemědělské krajině. Vodní tok Spálený potok je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Dalším vodním tokem, který protéká většinou území, je Hruškovice. Hruškovice je potok pramenící v několika ramenech v Přírodním parku Chřiby severně od městyse Osvětimany v okrese Uherské Hradiště, který se jižně od Mistřína vlévá do Kyjovky, jako její levostranný přítok. V původních turistických mapách je značen jako Kyjovka. Má dva přítoky, oba pramenící na katastru obce Osvětimany.

Dále se na území SO ORP Kyjov nachází množství menších vodních toků jako je Skalecký p., Moštěnka, Bukovinka, Soudný p., Kratinka, Zamazaná a další.

Vodní toky na území SO ORP Kyjov delší než 2,5 km

 

Základní hydrologické charakteristiky Kyjovky

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A  Koryčany (Kyjovka) 77,76 0,0718 2,4 7,8 11,7 25,1 33,2
Hlásný profil kat. B Kyjov (Kyjovka) 54,22 0,2400 3,8 8,6 12,6 29,0 40,0

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Kyjov

Přehled vodních děl na území SO ORP Kyjov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území SO ORP Kyjov se nachází množství menších i větších rybníků či nádrží, které mohou významně ovlivnit průběh povodně. 
Významnou měrou může průběh povodně ovlivnit vodní nádrž Koryčany  (TBD II. kategorie), nádrž v Osvětimanech  (TBD III. kategorie) a Zápověď  (TBD III. kategorie). Průběh povodně může ohrozit i další menší rybníky (např. Rašelina, Písečný rybník, Jestřabice, Moštěnice, Dolní a Horní Ježov).