Povodňový plán SO ORP KyjovHladinoměry - Kyjov

Bohuslavice-čidlo (Kyjovka)

Automatické hladinoměrné čidlo s odesíláním dat se nachází na mostku přes Kyjovku nad Bohuslavicemi. Vývoj stavu hladiny sleduje povodňová komise města Kyjov. Informace dále předává povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Bohuslavice (Kyjovka)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě přes Kyjovku v části Bohuslavice (u č. p. 4058). Stupně povodňové aktivity jsou vyznačeny na pilíři mostu na levém břehu. Informace o vývoji povodňové situace v hlásném profilu předává povodňová komise města Kyjova povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Ježov (Hruškovice)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostku přes vodní tok Hruškovice, který se nachází v severovýchodní části katastrálního území Ježov na východ od fotbalového hřiště. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukového hladinového čidla a vodočetné latě a je umístěna na vlastním stožáru na levém břehu před lávkou směřující k oboře. Provozovatelem stanice je obec Ježov.

Ježov-most na místní komunikaci (Hruškovice)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostku přes vodní tok Hruškovice, který se nachází v severní části katastrálního území Ježov a je v provozování obce Ježov. Hlásný profil je složen pouze z vyznačených SPA.

Kelčany (Hruškovice)

Hlásný profil kategorie C vybavený automatickým hladinoměrným čidlem se nachází na mostě přes Hruškovici v obci Kelčany. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Vlkoš obci Skoronice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Kyjov). Provozovatelem stanice je obec Vlkoš.

Koryčany (Kyjovka)

Hlásný profil Koryčany kat. C (Kyjovka) je umístěn na silničním mostě přes řeku Kyjovku na silnici č. 43233 ve směru na Blišice. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro město Koryčany a dále pro obce ležící na vodním toku Kyjovka pod městem. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Město dále informuje obce Mouchnice, Nemotice a Snovídky a dále ORP Kroměříž.

Koryčany pod přehradou (Kyjovka)

Automatický hladinoměr kategorie A ve správě Povodí Moravy, Brno. Umístění na pravém břehu řeky Kyjovky, cca 150 metrů pod hrází VD Koryčany. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

Koryčany (Stříbrník)

Hlásný profil kat. C ve správě města Koryčany. Ultrazvukové hladinoměrné čidlo umístěné na potoku Stříbrník (který je levostranným přítokem řeky Kyjovky) na parcelním čísle 461/4, poblíž č. p. 223. Čidlo je umístěno na mostní konstrukci na 4 m dlouhé konzoli. Profil je vybaven automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Hlásný profil monitoruje městská policie a jednotka SDH. Město dále varuje obec Mouchnice a obce Nemotice a Snovídky, které se nachází na řece Kyjovce pod městem a ORP Kroměříž.

Kostelec (Malšinka)

Hlásný profil kat. C se nachází na potoce Malšinka na ř. km 3,17. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na profilu mostu barevně vyznačeny. I. SPA - stav bdělosti, který je vyznačen na profilu mostu zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti, který je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení, který je vyznačen barvou červenou. Provozovatelem stanice je obec Kostelec.

Kyjov (Kyjovka)

Hlásný profil kat. B se nachází na levém břehu Kyjovky u náměstí v Kyjově. Hodnoty SPA jsou platné pro úsek Kyjov - Lanžhot. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

Kyjov-lať (Kyjovka)

Hlásný profil vybavený vodočetnou latí se nachází u mostu přes Kyjovku na ulici tř. Komenského. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňová komise města Kyjov. Informace dále předává povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Lovčice (Jordánek)

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Lovčice se nachází na propustku na místní komunikaci nad hřbitovem, ř. km 0,658. O vývoji stavu hladiny v hlásném profilu povodňový orgán obce Lovčice informuje povodňový orgán města Kyjov a obce Dražůvky. Údaje pro jednotlivé SPA odečtené od stropu propustku: I.SPA: 40 cm, II.SPA: 25 cm, III. SPA: 5 cm.

Lovčice (Lovčický potok)

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Lovčice se nachází na mostě pod státní silnicí č. III/4301 v lokalitě Rybníky. O vývoji stavu hladiny v hlásném profilu povodňový orgán obce Lovčice informuje povodňový orgán města Kyjov a obce Dražůvky. Údaje pro jednotlivé SPA odečtené od spodní hrany nosné mostní konstrukce: I.SPA: 220 cm, II.SPA: 200 cm, III. SPA: 110 cm.

Mouchnice (Kyjovka)

Hlásný profil Mouchnice (Kyjovka) je umístěn na mostní konstrukci na řece Kyjovce. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Mouchnice a dále pro obce ležící na vodním toku Kyjovka pod obcí. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Obec dále informuje obec Nemotice a Snovídky a dále ORP Kyjov.

Nětčice-čidlo (Malšinka)

Hladinoměr kat. C vybavený čidlem s automatickým odesíláním dat se nachází na silničním mostku přes Malšinku nad Nětčicemi. Informace o vývoji stavu hladiny sleduje povodňová komise města Kyjova. Informace dále předává povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Nětčice (Malšinka)

Hlásný profil kategorie C se nachází v Kyjově-Nětčicích na propustku na ul. Pod Zvonicí. Informace o vývoji povodňové situaci v hlásném profilu předává povodňová komise města Kyjov povodňovým komisícm obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Osvětimany nad přehradou (Hruškovice)

Hlásný profil kat. C je umístěn na severu městyse Osvětimany na mostě U Cikánova. Profil je osazen automatickým hladinovým čidlem s dálkovým přenosem dat.
SPA jsou platná pro úsek: městys Osvětimany. Majitelem a provozovatelem je městys Osvětimany.

Sobůlky C-17 (Sobůlský potok)

Hlásný profil kategorie C umístěný na zrekonstruovaném silničním mostě evid. č. 0549-1 na komunikaci III/0549 v obci, vzdušná strana, PB. Hlásný profil je složen pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity, neodesílá data a nachází se na ř. km 5,44.

Sobůlky (Sobůlský potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Sobůlky je umístěn na mostku přes Sobůlský potok, který se nachází v intravilánu obce Sobůlky na severu od obecního úřadu. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukového hladinového čidla a vodočetné latě.

Strážnice (Morava)

Hlásný profil kat. A se nachází na sever od intravilánu města Strážnice v ř. km 121,67 vodního toku Morava, na levém břehu. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

Šardice (Červenice)

Hlásný profil kategorie C bez přenosu dat se nachází u býv. dolu 9.květen, nyní POLIKO. Provozovatelem je obec Šardice.

Šardice (Hovoranský potok)

Hlásný profil kategorie C bez přenosu dat se nachází na klenbovém mostu na začátku obce. Provozovatelem je obec Šardice.

Šardice (Lúčkový p.)

Hlásný profil kategorie C bez přenosu dat se nachází na mostku u ZŠ T.G. Masaryka, Šardice. Provozovatelem je obec Šardice.

Šardice (Šardický potok)

Hlásný profil kategorie C bez přenosu dat se nachází na mostku u bývalého dolu Dukla. Provozovatelem je obec Šardice.

Těmice (Syrovinka)

Hlásný profil se nachází poblíž rybníku v obci Těmice na vodním toku Sobůlský potok.

Vlkoš (Hruškovice)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě přes Hruškovici v ul. Ke Skleníku. Hlásný profil je ve správě obce Vlkoš. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Vlkoš obci Skoronice a MěÚ Kyjov. Na mostě se nachází 3 značky, které slouží pro vyhlášení jednotlivých stupňů SPA.

Vřesovice - profil č. 32 (Skalecký potok)

Pomocný hlásný profil se nachází v severozápadní části obce Vřesovice v místě propustku pod silnicí č. III/42213 na levém břehu. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně na stěně propustku. Údaje v závorce u hladin SPA značí vzdálenost od stropu propustku (ø 125 cm).
SPA jsou platná pro úsek: obec Vřesovice. Majitelem a provozovatelem je obec Vřesovice.

Vřesovice - profil č. 33 (Vřesovický potok)

Pomocný hlásný profil se nachází v centrální části obce Vřesovice v místě zatrubnění Vřesovického potoka na levém břehu. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně na stěně propustku. Údaje v závorce u hladin SPA značí vzdálenost od stropu propustku (ø 140 cm).
SPA jsou platná pro úsek: obec Vřesovice. Majitelem a provozovatelem je obec Vřesovice.

Ždánice - most u hřiště (Trkmanka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě města Ždánice se nachází v centru města na betonovém pilíři mostu na toku Trkmanka (ř. km 38,65).

Ždánice - Ždánický p.: vyústění zatrubnění u školy

Hladinoměrná stanice ve správě města Ždánice se nachází v centru města v betonovém korytě toku Ždánický potok (ř. km 1,55).