Povodňový plán SO ORP KyjovCharakteristika zájmového území

Správní obvod obce s rozšířenou působností Kyjov leží ve východní části Jihomoravského kraje. SO ORP Kyjov sousedí s dalšími SO ORP v Jihomoravském kraji: Bučovice, Slavkov u Brna, HodonínVeselí nad Moravou a Hustopeče. Sousedí také s SO ORP Kroměříž a Uherské Hradiště, které spadají pod Zlínský kraj. SO ORP Kyjov zahrnuje celkem 38 obcí a 4 měst - obec Archlebov, obec Bukovany, město Bzenec, obec Čeložnice, obec Dambořice, obec Domanín, obec Dražůvky, obec Hovorany, obec Hýsly, obec Ježov, obec Kelčany, obec Kostelec, město Kyjov, obec Labuty, obec Lovčice, obec Milotice, obec Moravany, obec Mouchnice, obec Násedlovice, obec Nechvalín, obec Nenkovice, obec Ostrovánky, obec Skalka, obec Skoronice, obec Sobůlky, obec Stavěšice, obec Strážovice, obec Svatobořice-Mistřín, obec Syrovín, obec Šardice, obec Těmice, obec Uhřice, obec Vacenovice, obec Věteřov, obec Vlkoš, město Vracov, obec Vřesovice, obec Žádovice, obec Žarošice, město Ždánice, obec Želetice a obec ŽeraviceV obcích, které tvoří celé správní území, žilo k 31. 1. 2022 celkem 54 814 obyvatel.

Obce na území SO ORP Kyjov

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Území SO ORP Kyjov je z geologického hlediska tvořeno převážně spraší a sprašovou hlínou. V jihovýchodní části se nalézají jíly, prachovité jíly, prachy, prachovce a písky. Ve vyšších polohách a podél vodních toků nalezneme nivní sediment.


Území správního obvodu z geomorfologického hlediska náleží k subprovincii Vnější Západní Karpaty Vídeňská pánev (JV část ORP). U Vnějších Západních Karpat je z hlediska celku jedná o většinově zastoupenou Kyjovskou pahorkatinu, severní část pak spadá po Ždánický les a severovýchodní část spadá pod Chřiby, v severní části rovněž mírně zasahuje Litenčická pahorkatina. U Vídeňské pánve se jedná o celek Dolnomoravský úval.

Většina obcí v SO ORP se nachází v nadmořské výšce cca 200 - 350 m. Obce při severní hranici ORP se nachází nejvýše položené (cca 400 m n. m.). Obce na jihu leží naopak v nejnižších nadmořských výškách.

Struktura půdního fondu

Na území SO ORP Kyjov jednoznačně dominuje půdní typ černozem. Ta se nachází v pásu od Hovorany přes Kyjov až po Domanín. Jižně od toho pásu se vyskytuje regozem a kambizem. Hnědozem a luvizem se vyskytuje v severní části ORP ve vyšších polohách. Podél větších vodních toku se nachází půdní typ glej modální. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Území SO ORP Kyjov se rozkládá na 47 033 ha. Nejvíce rozšířený druh pozemku je zemědělská půda, která zabírá více než polovinu celého území ORP Kyjov. Další zastoupení druhů naleznete v tabulce níže.

 

Využití pozemků na území SO ORP Kyjov (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha (ha) Zastoupení (%)
Orná půda 28 534,5 51,0
Vinice 1 591,9 3,4
Zahrady 1 010,9 1,5
Ovocné sady 724,5 1,5
Trvalé travní porosty 1 260 2,7
Lesní pozemky 13 445,4 28,6
Vodní plochy 487,9 1,0
Zastavěné plochy a nádvoří 1 011 2,1
Ostatní plochy 3 554,2 7,5
Celková výměra k.ú. 47 033 100

Charakteristika obcí v SO ORP Kyjov

Základní údaje o obcích v SO ORP Kyjov (dle ČSÚ, k 31. 12. 2022)

Území Počet obyvatel Celková výměra (ha)
Archlebov 871 1 333,2
Bukovany 690 329,4
Bzenec 4 303 4 033,6
Čeložnice 404 631,9
Dambořice 1 485 2 316,8
Domanín 1 007 701,1
Dražůvky 252 516,0
Hovorany 2 167 2 099,5
Hýsly 413 826,6
Ježov 707 592,3
Kelčany 247 260,39
Kostelec 901 507,0
Kyjov 10 849 2 988,4
Labuty 170 229,3
Lovčice 830 1 649,6
Milotice 1 876 1 265,7
Moravany 729 1 091,5
Mouchnice 309 1 276,5
Násedlovice 860 1 307,7
Nechvalín 345 424,8
Nenkovice 477 654,3
Ostrovánky 223 163,2
Skalka 148 302,7
Skoronice 518 536,9
Sobůlky 831 701,3
Stavěšice 356 493,6
Strážovice 602 602,8
Svatobořice-Mistřín 3 466 2 312,4
Syrovín 338 407,8
Šardice 2 154 1 729,3
Těmice 920 379,2
Uhřice 758 710,8
Vacenovice 2 152 1 465,0
Věteřov 495 817,8
Vlkoš 1 042 863,7
Vracov 4 513 4 440,4
Vřesovice 579 653,5
Žádovice 736 557,3
Žarošice 1 110 1 467,3
Ždánice 2 494 2 081,5
Želetice 508 610,7
Žeravice 1 002 699,8

 

Klimatické charakteristiky

Na území SO ORP Kyjov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá většina území SO ORP Kyjov do klimatické oblasti T2, T4 a MT11.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2, T4 a MT11

Charakteristika MT11 T4 T2
Počet letních dnů 40 - 50 60 - 70 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 170 - 180 160 - 170
Počet mrazových dnů 110 - 130 100 - 110 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 19 - 20 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8 9 - 10 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 9 - 10 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 80 - 90  90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 300 - 350 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250 200 - 300 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 40 - 50 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 150 110 - 120 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60 40 - 50