Povodňový plán SO ORP HoliceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území SO ORP Holice

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Holice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území SO ORP spadá do působnosti Povodí Labe, státní podnik. Nejvýznamnějším vodním tokem na území je vodní tok Loučná. Loučná ovšem zasahuje pouze malou část území SO ORP. 

Dalším významným tokem v SO ORP Holice vodní tok Ředický potok, který dosahuje délky 16,3 km. Ředický potok je nížinný potok, jež odvodňuje západní okraj okresu Pardubice. Tok je téměř v celé délce technicky upraven. Pramení východně od Holic, kterými následně protéká. Souvislou zástavbou pokračuje do Horních a Dolních Ředic, kde opouští území SO ORP Holice a po několika kilometrech se levostranně vlévá do Labe.

Mezi významné toky lze zařadit také Lodrantku. Vodní tok je dlouhý 15,2 km. Tento vodní tok pramení západně od obce Jaroslav. Touto obcí následně protéká a zanedlouho napájí Franclinský rybník a vodní nádrž Lodrant. Od hráze nádrže teče západním a vtéká do Horní a Dolní Rovně. Zanedlouho po opuštění intravilánu Dolní Rovně opouští území SO ORP Holice a vlévá se pravostranně do vodního toku Loučná.

Vodní tok Loučná je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

 

Vybrané vodní toky v SO ORP Holice delší než 2 km

 

Základní hydrologické charakteristiky Loučné

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Cerekvice nad Loučná, Loučná 52,9 1,79 8,78 23 31,3 55,9 68,9
Hlásný profil kat. A Dašice, Loučná 7,2 3,6 15,4 37 49 82,9 100

 

Vodní tok Brodecký potok pramení v extravilánu obce Býšť a vlévá se do Ředického potoku. Celková délka toku činí 8,95 km.  

 

Býšťský potok je pravostranný přítok Brodeckého potoku, odvodňující okolí obce Býšť. Celková délka toku činí 3,16 km.

 

Velinský potok je vodní tok dlouhý 6,84 km, pramení v lese západně od města Horní Jelení, následně teče severním směrem přes obec Veliny do města Borohrádek kde se levostranně vlévá do Tiché Orlice.

 

Chvojenecký potok pramení severovýchodně od intravilánu obce Chvojenec, dále teče přes intravilán obce. Celková délka vodního toku činí 5,03 km. Vlévá se do Brodeckého potoku.

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Holice

Přehled vodních děl na území SO ORP Holice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území SO ORP Lysá nad Labem se nachází několik vodních děl a objektů, z nichž nejvýznamnější jsou vodní nádrže Lodrant a Ředický rybník, které se řadí dle TBD do IV. kategorie. Na území jednotlivých obcí najdeme rybníky a další vodní díla o různé velikosti.