Povodňový plán SO ORP HoliceCharakteristika zájmového území

Správní obvod obce s rozšířenou působností Holice leží v severní části Pardubického kraje. SO ORP Holice sousedí s dalšími SO ORP v Pardubickém kraji: Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto, ale také v Královehradeckém kraje: Kostelec nad Orlicí, Hradec Králové. SO ORP Holice zahrnuje celkem 12 obcí a 2 města - obec Býšť, obec Dolní Roveň, obec Dolní Ředice, město Holice, město Horní Jelení, obec Horní Ředice, obec Chvojenec, obec Jaroslav, obec Ostřetín, obec Poběžovice u Holic, obec Trusnov, obec Uhersko, obec Veliny a obec Vysoké ChvojnoV obcích, které tvoří celé správní území žilo k 1. 1. 2021 celkem 18 044 obyvatel.

Obce SO ORP Holice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Území SO ORP Holice je z geologického hlediska tvořeno převážně vápnitými jílovic, slínovci a prachovcem. Ve vyšších polohá a podél vodních toků nalezenem písek a štěrk.


Území správního obvodu z geomorfologického hlediska náleží k Hercynskému systému, provincii Česká Vysočina, subprovincii Česká tabule, oblasti Východočeská tabule. Severovýchodní část území náleží k celku Orlická tabule, jihozápadní část území k celku Východolabská tabule

 

Většina obcí v SO ORP se nachází v nadmořské výšce cca 230 - 260 m. Obec Veliny je nejvýše položená obec na území SO ORP (cca 290 - 300 m n. m.). Obce na jihu leží také ve vyšší nadmořské výšce.

Digitální model reliéfu území SO ORP Holice

 

Sklonitost reliéfu na území SO ORP je zejména od  0° do 5°. V některých částí obcí je sklonitost i od 6° a výš.

Sklonitostní poměry na území SO ORP Holice

Struktura půdního fondu

Na území SO ORP Holice jednoznačně dominuje půdní typ pelozem a jeho variety. Dále na území se nachází podzol arenický a regozem arenická. Podél větších vodních toku se nachází půdní typ glej modální. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.


Území SO ORP Holice se rozkládá na 21 365,6 ha. Zemědělská půda zabírá z celkové rozlohy správního obvodu 11 288,5 ha, nezemědělská půda zabírá 10 077,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území SO ORP vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území lesní půda (8 511,8 ha) a orná půda (8 401,5 ha). Zbytek plochy tvoří trvalé travní porosty (2 339,7 ha), zastavěné plochy a nádvoří (334,4 ha), vodní plochy (319,5 ha), zahrady (506,1 ha) a ovocné sady (41,1 ha).

 

Využití pozemků na území SO ORP Holice (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha (ha) Zastoupení (%)
Orná půda 8 401,5 39,3
Zahrady 506,1 2,4
Ovocné sady 41,1 0,2
Trvalé travní porosty 2 339,7 10,9
Lesní pozemky 8 511,8 39,8
Vodní plochy 319,5 1,5
Zastavěné plochy a nádvoří 334,4 1,6
Ostatní plochy 911,5 4,3
Celková výměra k.ú. 21 365,6 100

Charakteristika obcí v SO ORP Holice

Základní údaje o obcích v SO ORP Holice (dle ČSÚ, k 31. 12. 2020)

 Území Počet obyvatel Celková výměra (ha)
Mapa
Býšť 1 577 3 409
Dolní Roveň 2 076 2 903
Dolní Ředice 977 1 064
Holice 6 603 1 965
Horní Jelení 2 082 2 448
Horní Ředice 1 051 1 111
Chvojenec 731 991
Jaroslav 241 494
Ostřetín 928 1 850
Poběžovice u Holic 290 1 343
Trusnov 223 1 064
Uhersko 350 367
Veliny 497 652
Vysoké Chvojno 418 1 705

 

Klimatické charakteristiky

Na území SO ORP Holice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 700 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá většina území SO ORP Holice do klimatické oblasti T2.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50