Povodňový plán městyse Nový HrozenkovPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Městys Nový Hrozenkov byl postižen povodněmi v letech 1987, 1997, 2007, 2010 a dne 28. 7. 2014. Velký úhrn srážek byl i dne 25. 5. 2015, 17. 9. 2017 a 22. 5. 2019. Městys řeší hlavně poškozené lávky a mosty, které jsou příjezdové k nemovitostem. Škody po povodních nelze vyčíslit, ale například stavba nového mostu stojí nejméně 3 – 11 mil. Kč. Zatím bylo těchto mostů a lávek poškozených povodní opraveno a nově postaveno za zhruba 50 mil. Kč. Poškozené jsou i silnice. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území městyse Nový Hrozenkov, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Historické povodně

Povodeň v roce 1997
V roce 1997 postihla městys Nový Hrozenkov povodeň, kdy vlivem přívalových povodní došlo k vybřežení vodního toku Bečva, který sebou vzala celou lávku. Hladina Bečvy dosáhla více než 4,5 m. Byly zatopeny domy, sklepy a pole.
Povodeň v roce 2010
Vlivem přívalových dešťů opět došlo k vybřežení vodního toku Bečva, který zaplavil několik domů, zahrad a silnic.
Povodeň roku 2014
Opět vlivem přívalových dešťů došlo tentokrát k ucpání kanálu pod hlavní komunikací. Následně došlo k rozvodnění místního potůčku, který zaplavil několik zahrad a studní u RD.
Povodně v letech 2015, 2017 a 2019
Velký úhrn srážek byl i dne 25. května 2015, 17. září 2017 a 22. května 2019 - v těchto dnech byla zvýšená hladina řeky Bečvy a jejích přítoků v Novém Hrozenkově: přítok Vranča, Lušová, Břežitá, Brodská, což způsobilo poškození příjezdových a přístupových mostů a lávek)