Povodňový plán městyse Nový HrozenkovPovodňové prohlídky

Povodňové prohlídky provádí povodňový orgán městyse Nový Hrozenkov, účastní se jich vybraní členové povodňové komise, ke spolupráci bude také přizván správce vodního toku – zástupce Lesy České republiky, s. p., Povodí Moravy, s. p. Zjišťuje se, zda na vodních tocích a v záplavových územích, případně na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně:

  • před obdobím jarního tání (zpravidla únor, březen)
  • před obdobím letních povodní (zpravidla konec května)

Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v případě, že je vyšší sněhová pokrývka (desítky centimetrů) a jsou vyšší teploty, než je běžný roční průměr. Účelem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se výška hladiny toků Vsetínská Bečva, Vranča a Brodská, a dalších vybraných vodních toků a posuzuje se možnost vzniku ledových bariér, zejména v místech mostních objektů.

Povodňové prohlídky na vodních dílech

Protože na rybnících nejsou většinou instalována zařízení pro měření a sledování technického stavu vodního díla, mají hlavní význam obchůzky konané obsluhou vodního díla. Obchůzky provádí obsluhovatel vodního díla 1x měsíčně. Sleduje celé vodní dílo a jeho blízké okolí, průtokové poměry, výskyt trhlin a viditelných deformací, posunů a sesuvů, výskyt průsaků, vývěrů a zamokřených a zabahněných míst, vlivy provozu a prostředí na technický stav objektů.

Povodňová prohlídka se provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní na příkaz předsedy povodňové komise.

Rozsah povodňové prohlídky zahrnuje prohlídku:

  • Vsetínské Bečvy v intravilánu městyse i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů, se zvláštním důrazem na všechna kritická místa
  • Vodního toku Vranča v intravilánu městyse i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů, se zvláštním důrazem na všechna kritická místa
  • Vodního toku Brodská v intravilánu městyse i nad ním, zejména stavu v okolí mostních objektů, se zvláštním důrazem na všechna kritická místa
  • ostatních vodních toků v intravilánu městyse, zejména stavu v okolí mostních objektů a propustků

Výsledek povodňové prohlídky:

  • zpracování zápisů, případně pořízení další dokumentace (foto, video)
  • přijetí patřičných opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin a podobně)
  • možnost povodňového orgánu na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů, skládek materiálu a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost správním rozhodnutím.
  • přijetí dalších opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů