Povodňový plán obce NebaniceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Nebanice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Nebanice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem, který protéká obcí Nebanice, je řeka Ohře (Eger). Pramení na úbočí hory Schneeberg v Bavorsku v nadmořské výšce 752 m n. m. jihozápadně od obce Weizenstadt. Celková délka toku je 300,2 km a plocha celého povodí je 5614 km2. Do České republiky vtéká severozápadně od Chebu na 265,55 ř. km v nadmořské výšce 446,1 m. Ohře je levostranný přítok Labe a vlévá se do něj u Litoměřic v nadmořské výšce 141,9 m n. m. 

Povodí Ohře má sklony svahů, které se převážně pohybují od 0° až po 15° s minimálním zastoupením sklonů nad 25°. Na toku z 80 % převažují sklony do 2 %, úseků se sklonem nad 10 % je minimálně. Střední sklon vodního toku je 1,23 %. Jedná se tedy o povodí s mírným sklonem svahů a mírným sklonem toku. V úseku mezi městem Cheb a Kynšperkem nad Ohří protéká řeka oblastí s velkou šířkou inundačního území, které místy přesahuje 1 km. Územím obce Nebanice řeka protéká svými 3,2 kilometry ve střední nadmořské výšce 417 m n. m. s převýšením do 3 m.

Hustota říční sítě celého povodí je 1,11 km / km2, což je velmi vysoká hustota (dle tabulky Herbera a Sudy). Pro povodí je charakteristické, že se v říční síti nachází velké množství malých a velmi malých přítoků, které umožňují lépe odvádět vodu z přímého odtoku. V případě přívalových povodní to znamená, že kulminace na toku nastane rychleji a s vyššími stavy vody v hlavním toku, avšak také rychleji dojde k odvedení vody.

Základní hydrologické charakteristiky řeky Ohře

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A VD Skalka, Ohře 239,90 6,86 71,4 136 166 246 282
Hlásný profil kat. B Citice, Ohře 205,40 14,2 123 234 287 425 488

Podélný profil řeky Ohře na území ČR

Na podélném profilu řeky Ohře můžeme vidět, že obec Nebanice se nachází v horní části toku. Nepřirozeně vypadající část křivky přibližně ve středu grafu je vyobrazení VD Nechranice, jejíž hráz je vysoká 47,5 m a voda se na řece zpětně vzdouvá.

Plesná je levostranný přítok Ohře, která pramení při česko-německé hranici na německém území v nadmořské výšce 700 m n. m. Délka vodního toku je 29,1 km. Tok chvíli teče územím Německa, ale za městem Bad Brambach teče východně a poté vtéká na české území. Protéká městem Plesná, tok se točí jihovýchodně, poté protéká Hrzínem, za nímž ho posiluje největší přítok Lubinka, vtéká do obce Mlýnek, odkud směřuje jižně do obce Milhostov. Plesná se vlévá do Ohře jihozápadně od Nebanic v nadmořské výšce 420 m n. m. Na území obce se nacházejí poslední 3 ř. km vodního toku s převýšením 7,3 m a průměrným sklonem pod 1°.

Podélný profil vodního toku Plesná

Sázek je levostranný přítok Ohře, který je dlouhý 17,1 km. Pramení jižně od obce Bärendorf v nadmořské výšce okolo 700 m n. m. Chvíli teče po hranici států, poté teče východně směrem k městu Skalná, odtud teče jihovýchodně směrem k obci Povodí a poté se vlévá pod Nebanicemi do Ohře ve výšce 420 m n. m.

Vodní toky na území obce Nebanice


Základní údaje o vodních dílech na území obce Nebanice

Přehled vodních děl na území obce Nebanice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Nebanice se nachází několik vodních děl, avšak jejich významnost v rámci povodňové ochrany či rizika je malá. Výjimku tvoří vodní nádrž v Hartoušově, která není udržovaná a v dřívějších dobách působila problémy, kdy vlivem přeplnění nádrže vodou docházelo k ohrožení domu č. p. 12.