Povodňový plán obce NebaniceCharakteristika zájmového území

Obec Nebanice se nachází v Karlovarském kraji a náleží do SO ORP Cheb. Obec leží asi 10 km od města Cheb nedaleko hranic s Německem. Obec se skládá ze čtyř částí: Nebanice, Hartoušov, Hněvín a Vrbová. V současné době v obci trvale žije 343 obyvatel (dle ČSÚ k 31. 12. 2019).

Nebanice leží v krajině Poohří na levém břehu řeky Ohře, která protéká jižní částí území a necelé 4 km od obce se nachází Jesenická přehrada. Zastavěná část obce netvoří kompaktní celek, nýbrž je rozděleno do několika částí, které mají nejčastěji charakter rodinných domů se zahradami, statků či větších zemědělských a průmyslových komplexů.

Katastrální území obce Nebanice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologické členění:
Systém: Hercynský
Provincie: Česká vysočina
Subprovincie: Krušnohorská soustava
Oblast: Podkrušnohorská soustava
Celek a okrsek: Chebská pánev

Chebská pánev je celek, který leží v jihozápadní části Podkrušnohorské soustavy. Jedná se o širokou, protáhlou tektonickou sníženinu s plochou 270 km2, střední výškou 458,2 m a velmi mírným sklonem. Tato nesouměrná příkopová propadlina je zcela vyplněná až 300 m mocnými vrstvami jílovců, písků a hnědouhelným souvrstvím, kdy na povrch převážně vystupují písky, jíly a písčité štěrky. Oblasti toku řeky Odravy a Ohře jsou charakteristické homogenním povrchem plošin a říčních teras, které jsou tvořeny převážně štěrkopísky.

Většina zastavěného území obce se pohybuje v nadmořské výšce kolem 423 m n. m. Nejvyšší bod v obci přesahuje výšku 450 m. 

Struktura půdního fondu

Na území obce Nebanice se nachází několik velmi dominantních půdních typů. V okolí řeky Ohře se nachází fluvizemě, typické pro nivy řek a potoků, které jsou tvořeny mnoha vrstvami vzniklými naplavením povodňových sedimentů. V okolí toků Sázek a Plesná se nacházejí takzvané gleje, což jsou půdy trvale zamokřené. V blízkosti či přímo pod zastavěnými částmi území se nacházejí kambizemě. Jsou to půdy, které vznikají na pevných horninách, na území obce ovšem vznikly na sypkých substrátech. Největší část území zaujímá pseudoglej. Pro tyto půdy je typické periodické zamokření celého profilu, které probíhá zejména na jaře.

Rozloha území je 938,7 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Největší zastoupení má orná půda, která bezmála dosahuje rozlohy 60 % na území. Na čtvrtině území (244,4 ha) jsou trvalé travní porosty, které mohou hrát významnou pozitivní roli v rámci přívalových povodní. Vodní plochy zabírají území o velikosti 32,2 ha a zastavěné plochy zabírají pouze necelé 1 % celkové rozlohy.

Využití pozemků v obci Nebanice (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 557,2 ha 59,4 %
Chmelnice, vinice, ovocné sady 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 4,8 ha 0,5 %
Trvalý travní porost 244,4 ha 26,0 %
Lesní půda 6,7 ha 0,7 %
Vodní plochy 32,2 ha 3,4 %
Zastavěné plochy 7,0 ha 0,7 %
Ostatní plochy 86,3 ha 9,2 %
Celková výměra k.ú. 938,7 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Nebanice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá celé území obce do mírně teplé klimatické oblasti MT4.

V mírně teplé oblasti jsou jaro a podzim mírné a krátké, léto je mírné, krátké, suché až mírně suché a zima je normálně dlouhá, mírně teplá a suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT4

Charakteristika MT4
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50