Povodňový plán obce LukaviceCharakteristika zájmového území

Obec Lukavice se rozkládá asi šest kilometrů severozápadně od Rychnova nad Kněžnou. Obec se nachází v Královéhradeckém kraji. Přísluší pod obec s rozšířenou působnosti Rychnov nad Kněžnou. V obci je evidováno 627 obyvatel (1. 1. 2022).

Obec Lukavice

Průměrná nadmořská výška katastrálního území činí 328 m n. m. Obec je známa i pro svou hornickou činnost. V průběhu 18. a 19. století se zde těžila železná ruda.  

Digitální model reliéfu obce Lukavice

Sklonitostní poměry na území obce Lukavice


V obci se nachází MŠ, ZŠ. Obec také nabízí mnoho sportovních, relaxačních a zájmových příležitostí (Sokol Lukavice, Sbor dobrovolných hasičů Lukavice, Myslivecké sdružení Lukavice). Dále zde nalezneme historické památky – kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl vybudovaný v 18. století nebo socha Kříž z 18. století.                                                                              

Využití pozemků v obci Lukavice (31. 12. 2021)

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 75,7 %
Orná půda 46,4 %
Zahrady a ovocné sady 3,3 %
Trvalé travní porosty 26,0 %
Lesní půda 14,9 %
Zastavěné plochy 1,6 %
Vodní plochy 0,7 %
Ostatní plochy 7 %
Celková výměra k. ú. 1 091,7 ha


Geomorfologické členění:  
Systém: Hercynský  
Provincie:
Česká vysočina   
Subrovincie:
Krkonošsko-jesenická soustava      
Oblast:
Orlická          
Celek:
Podorlická pahorkatina       
Podcelek:
Náchodská vrchovina


Náchodská vrchovina má velmi členitý charakter, spadá převážně do povodí Metuje a Orlice. Vyskytují se zde fylity, intruzivní vyvřeliny, sedimenty z dob svrchní křídy i permu. Oblast je velmi tektonicky porušena. Nalézají se zde kerné útvary, jako jsou například suky, strukturní hřbety či denudační plošiny. Údolí jsou hluboká se silně zařezanými toky (Metuje, Orlice, Dědina). Existují zde zbytky neogenních fluviálních a limnicko-fluviálních sedimentů. Na toku Metuje jsou zbytky pleistocénních teras.   

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území Lukavic do mírně teplé klimatické oblasti MT11.

Charakteristické indexy pro mírně teplou oblast MT 11

Charakteristika
MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60